BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (09:08 03/08/2017)

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———— o0o ————-

 

 Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội là tổ chức chính trị – xã hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Thành phố Hà Nội, tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ các nước trên thế giới phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

 

          Mục đích: hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

 

          Chức năng:

 1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
 2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 

          Nhiệm vụ:

 Nhiệm vụ 1: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

 Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

 

          HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 3 cấp:

       

HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 3 cấp:

          – Cấp Thành phố

          – Cấp quận/huyện/thị xã và đơn vị trực thuộc: 33 đơn vị

          – Cấp xã/phường/thị trấn và tương đương: 759 đơn vị, trong đó:

          + Xã/phường/thị trấn: 584

          + Công an, quân đội, CS PCCC, phụ nữ luật sư: 127

          + Chợ, doanh nghiệp, phụ nữ khuyết tật: 48

          Tính đến 31/5/2019 toàn Thành phố có 5.762 chi hội; 15.527 tổ phụ nữ

          Tổng số hội viên: 1.431.111 người. Trong đó: hội viên do hội quản lý: 875.358 người, hội viên là nữ CNVC-LĐ: 555.753 người.

 

so-do

 

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 12345-copy

 

 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Hội LHPN Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 293 – QĐ/BTV, ngày 12   tháng  10   năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội)

Điều 1: Chức năng

Cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội, công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

Điều 2: Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu, đề xuất

1.1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch …. của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ Thành phố và cơ quan Hội LHPN Hà Nội. 

1.2. Đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND  Thành phố Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam các chủ trương, chính sách liên quan đến hội viên, phụ nữ, công tác Hội và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

1.3. Tham mưu các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình,… công tác Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

1.4. Tham mưu công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

          2.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, … của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND  Thành phố Hà Nội trong hệ thống tổ chức Hội phụ nữ thành phố và cơ quan Hội LHPN Hà Nội;

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô; các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội với các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và các tổ chức khác.

2.3. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tham gia phản biện xã hội theo quy định.

 1. Tổ chức, thực hiện:

          3.1.Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức hội.

 

3.2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, thông tin về tình hình hội viên, phụ nữ, công tác Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội.

3.3. Thực hiện mối quan hệ công tác với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, của Hội phụ nữ các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị; các tổ chức khác. 

 1. Tổ chức và quản lý:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, lao động tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan Hội LHPN Thành phố Hà Nội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ cơ quan.

4.2. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận liên quan đến hội viên, phụ nữ, công tác hội và phong trào phụ nữ Thủ đô trong từng giai đoạn.

4.3. Công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Thành phố Hà Nội và cơ quan Thành hội; các hoạt động đối ngoại của Hội LHPN Thành phố Hà Nội.

4.4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài sản, tài chính của cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

 

Điều 3. Tổ chức bộ máy

 1. Thường trực Hội LHPN Hà Nội: gồm Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch
 2. Các phòng, ban trực thuộc: gồm 06 phòng, ban. Mỗi ban có Trưởng ban và 01 phó ban, riêng Văn phòng có Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh văn phòng; biên chế của từng đơn vị trên cơ sở vị trí việc làm của cơ quan Hội LHPN Hà Nội do Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội quyết định.

2.1. Văn phòng

2.1.1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và các nhiệm vụ công tác Hội; tham mưu công tác thông tin – tổng hợp; công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội và cơ quan Hội LHPN Hà Nội; tham mưu thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; quản lý, điều hành công nghệ thông tin, văn thư – lưu trữ, quản trị nội bộ, công tác quản lý tài chính của cơ quan Hội LHPN Hà Nội; phối hợp triển khai các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố.

2.1.2 Nhiệm vụ

 1. a) Tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

– Tham mưu xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; các chương trình, đề án, chuyên đề theo phân công; Tham mưu lịch và chủ trì phối hợp với các ban chuẩn bị nội dung, phục vụ các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ; lịch làm việc của Thường trực Hội LHPN Hà Nội; phối hợp xây dựng lịch hoạt động năm, lịch hoạt động tuần của cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

– Thư ký các cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ; các cuộc họp với Trung ương và Thành phố; các cuộc họp giao ban cơ quan và các hoạt động sơ kết, tổng kết theo phân công.  

– Tham mưu các hoạt động sơ kết, tổng kết công tác Hội và cơ quan.

 1. b) Tham mưu công tác tổng hợp, thi đua – khen thưởng:

– Tham mưu tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh – hạnh phúc”.

– Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động chuyên môn của các ban, đơn vị, kết quả công tác Hội của các quận, huyện và đơn vị trực thuộc … Tham mưu báo cáo công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và năm của Hội LHPN Hà Nội; báo cáo công tác chuyên môn của cơ quan Hội LHPN Hà Nội; báo cáo giao ban với các cơ quan theo phân công.

– Tham mưu xây dựng và thực hiện các quy chế, kế hoạch, hướng dẫn về thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội phụ nữ Thành phố và cơ quan Hội LHPN Hà Nội; các báo cáo về thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua 6 tháng, hàng năm, 5 năm.

– Tham mưu quy trình, thủ tục khen thưởng của Hội LHPN Thành phố, của cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

 1. c) Công tác đối ngoại nhân dân:

– Tham mưu xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trong năm, các báo cáo về công tác đối ngoại của Hội LHPN Hà Nội và các văn bản khác liên quan.

– Tham mưu chương trình làm việc, đón tiếp các đoàn quốc tế và chương trình làm việc, thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài của Hội LHPN Hà Nội.

 1. d) Tham mưu và phối hợp thực hiện các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố theo nhiệm vụ được giao. Tham mưu các hoạt động phối hợp với Hội LHPN các tỉnh, thành phố khác, các cơ quan, đơn vị theo phân công. Triển khai thực hiện các dự án, đề án … có liên quan theo chuyên đề được phân công phụ trách.

đ) Quản lý công nghệ thông tin

– Tham mưu kế hoạch, báo cáo, các hoạt động tập huấn và theo dõi việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, quản lý các thiết bị công nghệ tin học theo phân công.

– Theo dõi việc sử dụng các thiết bị tin học trong cơ quan; hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hệ thống mạng và thiết bị tại cơ quan.

– Phụ trách kỹ thuật và phối hợp vận hành trang thông tin điện tử của Hội LHPN Hà Nội.

 1. e) Quản lý văn thư – lưu trữ

– Tham mưu và thực hiện quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, quy trình lưu trữ văn bản.

– Tham mưu kế hoạch mua báo, tạp chí hàng năm; thực hiện phân loại và phát báo.

 1. g) Công tác quản trị nội bộ cơ quan

– Tham mưu xây dựng quy chế làm việc của cơ quan Hội LHPN Hà Nội, theo dõi việc thực hiện quy chế, quy định cơ quan ban hành của các phòng, ban, cán bộ, công chức, người lao động.

– Bố trí phương tiện đi lại (ô tô) theo lịch công tác của cơ quan.

– Theo dõi việc sử dụng tài sản của cơ quan; quản lý các hội trường, kho, bãi, phương tiện đi lại (ô tô) … theo phân công.

– Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, điện, nước … cơ quan.

– Đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan.

 1. h) Công tác quản lý tài chính: Tham mưu quy chế chi tiêu nội bộ; Là đơn vị dự toán cấp I hướng dẫn các phòng, ban Hội LHPN Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm.

* Về quản lý các lĩnh vực kế hoạch, tài chính – ngân sách, tài sản và đầu tư XDCB:

– Trình Thủ trưởng cơ quan xem xét chủ trì, phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch dự toán hàng năm bằng các nguồn vốn; dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; kế hoạch đầu tư XDCB; kế hoạch mua sắm sửa chữa chống xuống cấp; quy mô phát triển về cơ sở vật chất hàng năm và tổng hợp báo cáo  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

– Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí cho các ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở Quyết định của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm của Thành phố.

– Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực, như cơ chế, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi ngân sách nhà nước và sử dụng tài sản nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các quy định của nhà nước về công tác kế hoạch, quản lý tài chính – ngân sách, tài sản, đầu tư XDCB.

– Tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý đối với các đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về nghiệp vụ chuyên môn như kế hoạch, tài chính ngân sách, tài sản, đầu tư XDCB.

* Về quản lý vốn, kinh phí:

– Hướng dẫn các ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi hàng năm; bảo vệ kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm của Hội LHPN Hà Nội với các cơ quan của Nhà nước theo quy định.

– Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm, lập phương án phân bổ ngân sách cho các ban và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ kết quả thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội để triển khai thực hiện trong năm kế hoạch.

– Trình Thủ trưởng cơ quan điều chỉnh dự toán ngân sách đã được phân bổ và giao dự toán bổ sung cho các ban và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội khi cần thiết.

– Hướng dẫn, chỉ đạo các ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao. Tổ chức kiểm tra, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao theo quy định đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

– Tổ chức kiểm tra, xét duyệt và thông báo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định đối với các ban và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội; tổng hợp quyết toán ngân sách; các báo cáo tài chính năm của Hội LHPN Hà Nội gửi các sở ngành có liên quan.

– Trình Thủ trưởng quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị  không chấp hành quy định về lập, triển khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; xuất toán và thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai chế độ, chính sách nhà nước quy định.

– Thực hiện công khai ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

* Về quản lý đầu tư:

– Tham mưu với Thủ trưởng cơ quan thực hiện quản lý thống nhất công tác đầu tư phát triển của Thành phố  theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chủ đầu tư.

– Tham mưu, trình Thủ trưởng quyết định chủ đầu tư, hình thức quản lý các dự án đầu tư XDCB, sửa chữa chống xuống cấp của các đơn vị  theo quy định.

– Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, ngắn hạn và hàng năm; tổng hợp trình Thủ trưởng quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển và các dự án đầu tư xây dựng được Thành phố phê duyệt.

– Trình Thủ trưởng quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan ngừng cấp vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

* Về quản lý tài sản:

– Tham mưu thực hiện việc bố trí, quản lý, sử dụng phòng làm việc, tài sản, trang thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

– Thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội LHPN Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo chế độ quy định.

– Hướng dẫn các ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội  thực hiện đúng chế độ kế toán, đăng ký sử dụng, kiểm kê và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

– Tổ chức, kiểm tra quản lý, sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Trình Thủ trưởng quyết định việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi phân cấp quản lý theo quy định.

* Về các nhiệm vụ khác:

– Tham gia ý kiến về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức công tác chuyên môn trong ngành kế toán để cấp có thẩm quyền quyết định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách công tác kế hoạch, tài chính tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội.

– Phối hợp với các sở, ngành chức năng của Thành phố trong việc đề xuất tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn các chế độ chính sách mới ban hành cho công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư XDCB của đơn vị.

– Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

2.2. Ban Tổ chức – kiểm tra

2.2.1 Chức năng

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Đảng đoàn Hội LHPN Hà Nội về công tác tổ chức – cán bộ của Hội theo thẩm quyền, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Hội LHPN Hà Nội và đơn vị sự nghiệp.

 – Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về công tác kiểm tra theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

2.2.2.Nhiệm vụ

 1. a) Tham mưu công tác tổ chức – cán bộ trong hệ thống Hội phụ nữ Thành phố:

         – Tham mưu, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy Hội LHPN cấp huyện và xã; công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở Hội; công tác quản lý hội viên, các mô hình tập hợp thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động của tổ chức Hội và phát triển hội viên;

– Tham mưu, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội phụ nữ các cấp; công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội.

– Tham mưu, hướng dẫn kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, tham mưu phối hợp với các cấp ủy trong kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các quận, huyện và đơn vị trực thuộc. 

– Tham mưu kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội.

– Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội các cấp.

– Theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ.

– Tham mưu thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và các chuyên đề… của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Hội LHPN Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức của Hội. Tham mưu thực hiện các dự án, đề án…có liên quan theo chuyên đề được phân công phụ trách.

 1. b) Tham mưu công tác tổ chức – cán bộ trong cơ quan Hội LHPN Hà Nội:

– Tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án thành lập, tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban cơ quan Hội LHPN Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội; các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến công tác cán bộ.

– Tham mưu công tác quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Hội LHPN Hà Nội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

– Tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm trưởng, phó phòng, ban Hội LHPN Thành phố Hà Nội và cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

– Tham mưu công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan Hội LHPN Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo phân cấp.

– Phối hợp với các phòng, ban, Đảng ủy cơ quan và các đơn vị sự nghiệp tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng.

– Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Hội LHPN Hà Nội; công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc diện Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội quản lý theo quy định.

 1. c) Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.
 2. d) Thực hiện công tác đảng vụ của Đảng đoàn, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội

– Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Đảng đoàn trong công tác cán bộ theo thẩm quyền, tham mưu xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch, các văn bản và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn.

– Tham mưu cho Đảng ủy cơ quan trong việc điều hành, lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng theo chuyên đề được phân công; Thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ đảng viên; giới thiệu sinh hoạt Đảng theo quy định; quản lý đảng viên đi, đến; công tác phát triển đảng viên mới; công tác quy hoạch cấp ủy, chi bộ theo chỉ đạo của cấp trên.

– Tham mưu công tác đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ, chi bộ, đảng viên hàng năm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; 

– Tham mưu, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc; Đại hội Đảng bộ cơ quan, công tác kiện toàn nhân sự của các chi bộ và Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

đ) Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội LHPN Hà Nội khi tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố theo chuyên đề được phân công; Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan Hội LHPN Hà Nội giao.

 

2.3. Ban Tuyên giáo

2.3.1 Chức năng

Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội; Nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của hội viên, phụ nữ; Nâng cao năng lực, bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội; triển khai thực hiện các chuyên đề, Đề án, Nghị quyết liên tịch với các ngành có liên quan và các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội LHPN Việt Nam .

2.3.2. Nhiệm vụ

 1. a) Công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội:

– Tham mưu, định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Hội;

– Tham mưu thực hiện Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong hệ thống Hội.

– Hướng dẫn triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước” và Tiểu Đề án 01, cuộc vận động “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh” trong các cấp Hội.

– Nghiên cứu và tham mưu chỉ đạo cải tiến các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục;tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ theo quy định. – Tham mưu nội dung trang thông tin điện tử của Hội LHPN Hà Nội.

– Tham mưu công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

– Tham mưu thực hiện công tác lịch sử, truyền thống của Hội; Quản lý và điều hành hoạt động Phòng truyền thống phụ nữ Thủ đô.

– Tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, phụ nữ tôn giáo.

 1. b) Nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của hội viên, phụ nữ:

– Tham mưu, hướng dẫn nắm bắt, tổng hợp và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận của hội viên, phụ nữ; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và Thường trực Hội LHPN Hà Nội theo quy định.

– Tham mưu tổ chức hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Hội LHPN Thành phố.

 1. c) Nâng cao năng lực, bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội;

– Tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Hội phụ nữ thành phố. 

– Tham mưu bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên do Hội LHPN Hà Nội quản lý.

 1. d) Tham mưu thực hiện các chuyên đề: phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng, thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, trật tự an toàn giao thông … Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội LHPN Hà Nội khi tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố theo chuyên đề được phân công.

đ) Hoạt động phối hợp:

– Phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố và Thành đoàn Hà Nội trong công tác vận động nữ công nhân viên chức, nữ thanh niên.

– Phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện các chuyên đề được phân công.

– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền các hoạt động Hội, gương các tập thể và cá nhân điển hình.

 1. e) Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan Hội LHPN Hà Nội giao.

2.4. Ban Gia đình – xã hội

2.4.1. Chức năng

     Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Hội LHPN Hà Nội thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc trong hệ thống Hội; triển khai thực hiện các dự án, đề án, các cuộc vận động có liên quan theo chuyên đề được phân công phụ trách.

2.4.2. Nhiệm vụ

– Tham mưu tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

– Tham mưu, phối hợp với các ngành, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo quyền lợi, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong gia đình như: chăm sóc sức khỏe sinh sản; Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống tai nạn thương tích; Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…trong hệ thống Hội.

– Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, Hậu phương quân đội.

– Tham mưu công tác quốc phòng, an ninh trong hệ thống Hội.

– Tham mưu thực hiện:

+ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

+ Đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

+ Đề án 404 về “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại CNN, KCX”.

+ Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án 279/Ttg “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”.

– Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội LHPN Hà Nội khi tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố theo chuyên đề được phân công; Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan Hội LHPN Hà Nội giao.

         

2.5. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

2.5.1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Hội LHPN Hà Nội thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới trong hệ thống Hội; triển khai thực hiện các dự án, đề án, các cuộc vận động… có liên quan theo chuyên đề được phân công phụ trách.

2.5.2. Nhiệm vụ

– Tham mưu thực hiện các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, quản lý các nguồn vốn của Hội, quản lý nguồn vôn các dự án, vốn vay ngân hàng qua kênh của Hội phụ nữ trong hệ thống Hội.

– Tham mưu thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tăng giàu, giảm nghèo.

– Tham mưu, phối hợp với các ngành, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các cấp Hội.

– Tham mưu, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

– Tham mưu thực hiện các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nhân.

– Tham mưu thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

– Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội LHPN Hà Nội khi tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố theo chuyên đề được phân công; Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan Hội LHPN Hà Nội giao.

2.6. Ban Chính sách – luật pháp

2.6.1. Chức năng

Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Hội LHPN Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; tham gia phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước;  tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho phụ nữ; thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; triển khai thực hiện các dự án, đề án, các cuộc vận động… có liên quan theo chuyên đề được phân công phụ trách.

2.6.2. Nhiệm vụ

– Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn Thành phố; Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong hệ thống Hội. Hướng dẫn các cấp Hội xây dựng các mô hình truyên truyền pháp luật cho phụ nữ tại cộng đồng.

– Tham mưu hoạt động phản biện xã hội theo quy định: Tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; các chương trình, đề án, dự án … thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương

– Tham mưu việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia quản lý nhà nước theo quy định trong hệ thống Hội.

– Tham mưu tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tham gia các đoàn các đoàn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội khi cần thiết.

– Tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp Hội phụ nữ thành phố.

– Tham mưu tổ chức công tác tiếp công dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và các vụ việc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Phối hợp với văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội.

– Tham mưu xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp hỗ trợ nạn nhân phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về; nạn nhân bị bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.

– Tham mưu tổ chức các hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, hoạt động của Hội đồng Tư vấn hôn nhân và gia đình của Hội LHPN Hà Nội  theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu thực hiện các dự án, đề án…có liên quan theo chuyên đề được phân công phụ trách.

– Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội LHPN Hà Nội khi tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Thành phố theo chuyên đề được phân công; Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan Hội LHPN Hà Nội giao.

         

 1. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Báo Phụ nữ Thủ đô (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ – BTV  ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội)

Điều 1: Vị trí, chức năng

 1. Báo Phụ nữ Thủ đô là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có chức năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, nhiệm vụ và hoạt động của tổ chức Hội, đồng thời là diễn đàn của giới nữ; là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 2. Báo Phụ nữ Thủ đô chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội; hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Điều 2: Nhiệm vụ

Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại Luật Báo chí, Báo Phụ nữ Thủ đô có nhiệm vụ sau đây:  

 1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và Hội LHPN Việt Nam; tuyên truyền về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.
 2. Thông tin về phong trào thi đua, nhiệm vụ và hoạt động của Hội LHPN Thành phố, của các tầng lớp phụ nữ, nhân dân Thủ đô và cả nước, những vấn đề trong nước và quốc tế có liên quan phù hợp với lợi ích, sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ Thủ đô và đất nước;
 3. Phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực là phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; cổ vũ các phong trào hành động của phụ nữ góp phần xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước; Giám sát, phát hiện, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em;
 4. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của phụ nữ theo quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa phụ nữ, nhân dân với Đảng, chính quyền, tổ chức Hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
 5. Đấu tranh chống những quan điểm sai trái, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng nhằm chống phá cách mạng nước ta, đi ngược lợi ích của dân tộc và đất nước;
 6. Xây dựng cơ quan báo vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên và người lao động có lập trường tư tưởng, quan điểm vững vàng, giỏi về
  chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội LHPN Thành phố Hà Nội giao.

Điều 3. Lãnh đạo cơ quan báo

Gồm: Tổng Biên tập và không quá 02 Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Phụ nữ Thủ đô.

Các Phó Tổng Biên tập do Tổng Biên tập phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trực tiếp về những nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức:

* Gồm 05 ban và bộ phận:

 1. Ban Thời sự – Chính trị – Công tác Hội phụ nữ
  1. Ban Văn xã
  2. Ban Hôn nhân gia đình – Chuyên đề – Pháp luật
  3. Ban Hành chính – Trị sự
  4. Bộ phận Thư ký toà soạn

          * Lãnh đạo các ban của Báo Phụ nữ Thủ đô: gồm trưởng ban và 01 phó ban.

          – Trưởng ban: chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập về mọi hoạt động của ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          – Phó ban: giúp Trưởng ban giải quyết các công việc chung của ban theo phân công; đảm nhiệm một số nhiệm vụ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của ban.

          III. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội  (Ban hành kèm theo Quyết định số  42  /QĐ – BTV  ngày 22   tháng  8  năm 2017 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội)

 

Điều 1: Vị trí và chức năng

 1. Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên, thực hiện việc quản lý tài chính và cơ chế tài chính theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
 2. Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội để phát triển toàn diện về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, thẩm mỹ.

Điều 2: Nhiệm vụ

 1. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về quản lý, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thẩm mỹ, phát triển năng khiếu theo quy định của pháp luật;
 2. Tổ chức các hoạt động, hỗ trợ, tư vấn về việc làm, sức khỏe, tình yêu, hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và các lĩnh vực về giới theo quy định của pháp luật;
 3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc hội thảo, giao lưu giữa các tầng lớp phụ nữ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 4. Tổ chức, hỗ trợ các hoạt động dạy nghề ngắn hạn, hướng nghiệp, cung ứng, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; giới thiệu các sản phẩm, các nghề truyền thống do nữ doanh nhân của Thành phố thực hiện.
 5. Được sử dụng cơ sở vật chất của Khu liên hợp phát triển phụ nữ Hà Nội để tổ chức, kinh doanh các dịch vụ theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn hỗ trợ hoạt động của Hội LHPN Thành phố và các chi phí để vận hành Khu Liên hợp phát triển phụ nữ Hà Nội.
 6. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị theo đúng chế độ, quy định của pháp luật và của Thành phố.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, Thành ủy, UBND Thành phố giao.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

 1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc Trung tâm.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội.

Các Phó Giám đốc do Giám đốc phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trực tiếp về những nhiệm vụ được phân công.

 1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm: gồm 03 phòng

– Phòng Tổ chức – hành chính – quản trị

– Phòng Hỗ trợ và dịch vụ việc làm

– Phòng Truyền thông và tổ chức sự kiện

Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 phó phòng.

          – Trưởng phòng: chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          – Phó phòng: giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc chung của phòng theo phân công; đảm nhiệm một số nhiệm vụ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.