Chỉ thị 46 của Ban Bí thư: về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (03:08 20/08/2020)