Chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ Quận, Huyện, Thị xã nhiệm kỳ 2021-2016 (10:01 23/01/2021)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ  QUẬN, HUYỆN, THỊ XàNHIỆM KỲ 2021 – 2026

 Thời gian Đại hội: tối đa 1,5 ngày

 

ĐẠI HỘI PHIÊN TRÙ BỊ

 1. Chào cờ
 2. Ổn định tổ chức, điểm danh số lượng đại biểu của các đoàn
 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 4. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu
 5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
 6. Quán triệt Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội
 7. Họp các tổ đại biểu

ĐẠI HỘI PHIÊN CHÍNH THỨC

BUỔI  SÁNG

 1. Văn nghệ chào mừng (nếu có)
 2. Chào cờ (hát Quốc ca)
 3. Báo cáo kết quả phiên họp trù bị và mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc
 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Khai mạc Đại hội
 5. Chào mừng Đại hội (nếu có)
 6. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
 7. Trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội (tóm tắt).
 8. Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021
 9. Phóng sự hoạt động Hội LHPN nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có)
 10. Tham luận của các đại biểu dự Đại hội
 11. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy và Hội cấp trên
 12. Bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN

+ Trình bày Đề án Ban Chấp hành  

+ Thảo luận tại hội trường về Đề án nhân sự BCH và biểu quyết thông qua Đề án.

+ Chia tổ thảo luận, thực hiện ứng cử, đề cử tại các tổ (nếu cần thiết)

+ Tiến hành các bước bầu cử BCH theo quy định và công bố kết quả

 1. Tiếp tục tham luận tại hội trường
 2. Thông qua biên bản bầu cử BCH
 3. Đại hội nghỉ.
 4. BCH khóa mới họp phiên thứ nhất

       BUỔI CHIỀU

 1. Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các Dự thảo văn kiện Đại hội ĐBPN cấp trên.
 2. Đại hội tiếp tục tham luận
 3. Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Ban chấp hành khóa mới ra mắt.
 4. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp

     + Công bố Quyết định phân bổ đại biểu của Hội cấp trên

     + Trình bày Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội ĐBPN cấp trên trực tiếp

     + Thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án

     + Thực hiện giới thiệu, ứng cử, đề cử

     + Tiến hành các bước bầu cử theo quy định

 1. Thảo luận các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2021-2026 còn có ý kiến khác nhau
 2. Thông qua biên bản bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp
 3. Chia tay các đ/c Uỷ viên BCH không tái cử tham gia BCH
 4. Khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có)
 5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 6. Bế mạc Đại hội. Chào cờ.

 

 

(Lưu ý: Thứ tự nội dung đưa vào chương trình này chỉ mang tính gợi ý, còn quá trình thực hiện sẽ do Ban Chấp hành cấp triệu quyết định)