kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

    Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu … Xem tiếp

   HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH         Số: 05/HD – BCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH   Số: 06/HD – ĐCT-TC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Hà … Xem tiếp

    HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH   Số: 13/HD – ĐCT-TC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH  Số: 07/HD – ĐCT-TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày … Xem tiếp

  BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ———— o0o ————-    Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội là tổ chức chính trị – xã hội tập hợp … Xem tiếp

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu   Phụ nữ Việt Nam vốn sinh … Xem tiếp

  Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ.   Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản phát triển … Xem tiếp

     Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội là tổ chức chính trị – xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Hội là thành viên của Uỷ ban … Xem tiếp

Menu Title