phụ nữ thủ đô tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ chí Minh

    Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu … Xem tiếp

   HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH         Số: 05/HD – BCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH   Số: 06/HD – ĐCT-TC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Hà … Xem tiếp

    HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH   Số: 13/HD – ĐCT-TC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH  Số: 07/HD – ĐCT-TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày … Xem tiếp

Menu Title