chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế 8/3, 1980 năm khởi nghĩa hai bà trưng (40-2020) - 90 năm ngày thành lập đảng bộ thành phố hà nội (17/3/1930-17/3/2020) và 55 năm phong trào phụ nữ " ba đảm đang"

    Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu … Xem tiếp

   HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH         Số: 05/HD – BCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH   Số: 06/HD – ĐCT-TC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Hà … Xem tiếp

    HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH   Số: 13/HD – ĐCT-TC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN CHỦ TỊCH  Số: 07/HD – ĐCT-TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày … Xem tiếp

Menu Title