chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017 - 2022)

Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- … Xem tiếp

Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH 13. Chủ tịch nước Cộng hòa … Xem tiếp

Kế thừa và phát huy thành tựu của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 của nhà nước ta, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ra đời Kế thừa … Xem tiếp

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam gắn … Xem tiếp

Menu Title