Công văn 4808/ĐCT-TG: Triển khai sự kiện “Tử tế vì môi trường” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 (10:09 11/09/2020)