Công văn số 217/BTV: về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (10:07 28/07/2020)