Công văn số 219/BTV: Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đại bàn Thành phố (02:07 29/07/2020)