Công văn số 5424/ĐCT-TG: Về đề nghị hưởng ứng chương trình ” Vì nụ cười Phụ nữ” (04:03 02/03/2021)