CV 1746/SYT: về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chống dịch Covid-19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc (09:04 23/04/2020)