ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2016-2021 (01:09 18/09/2018)

 

 

Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, ngay từ đầu năm 2016, Ban thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cơ sở  đến quận, huyện, thị và đơn vị trực thuộc, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ thành phố, là đơn vị làm điểm của TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XV, NK 2016-2021 được tổ chức trong 02 ngày (03-04/10/2016) tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Dự đại hội có 497 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu phụ nữ Thủ đô. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ đề ra là:  đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi), dự thảo báo cáo Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Bầu BCH Hội LHPN thành phố lần thứ XV và bầu đoàn đại biểu dự đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

 

Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XV mở đầu một giai đoạn phát triển mới vững chắc và toàn diện hơn của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ Hà Nội.  Mỗi cấp hội và cán bộ, hội viên cần quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là nhận thức đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của 5 năm tới để biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đẩy mạnh CNH – HĐH Thủ đô.

 

PHẦN THỨ NHẤT: VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI

 

 1. Bối cảnh Đại hội:

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XV diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, công tác xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế phát triển. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới từng bước đi vào cuộc sống. Vị thế, vai trò của Hội ngày càng cao trong hệ thống chính trị.

 

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước còn đối mặt với nhiều khó khăn:Tình hình thế giới, khu vực biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế tăng trưởng chậm, thiếu việc làm cho người lao động; nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm không đảm bảo, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tệ nạn xã hội chưa giải quyết hiệu quả.Thủ đô Hà Nội phải chịu nhiều áp lực lớn do cơ sở hạ tầng quá tải và chưa đồng bộ, vấn đề lao động nhập cư, lao động phổ thông theo mùa vụ từ nhiều địa phương về Hà Nội… đặt ra những yêu cầu và thách thức lớn đối với hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội.

 

 1. Những điểm mới của văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV
 2. Chủ đề đại hội:

 

Đại hội xác định chủ đề cũng là tiêu đề báo cáo Đại hội“Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

 

Chủ đề của Đại hội được xác định trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, xuất phát từ yêu cầu về nguồn lực chất lượng cao để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế; nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ và yêu cầu phát triển tổ chức Hội phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

 

Với 4 thành tố, bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, thể hiện động lực và mục tiêu cơ bản, định hướng cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội nhiệm kỳ mới.

 

– Thành tố thứ nhất: “Phát huy truyền thống văn hiến anh hùng”  (Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ  XIV  xác định  “ Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, bởi thời điểm Đại hội XIV, Thăng Long-Hà Nội vừa kỷ niệm tròn 1000 năm tuổi). Truyền thống Thủ đô là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả hệ thống chính trị cũng như các cấp Hội phụ nữ và mỗi người phụ nữ nếu chúng ta biết phát huy đầy đủ. Đây cũng là một trong những nội dung được xác định trong chủ đề Đại hội Đại bộ thành phố lần thứ XVI.

         

– Thành tố thứ hai: “Phụ nữ Hà Nội đoàn kết, sáng tạo” ( Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XIV xác định “ PNTĐ đoàn kết, trí tuệ, đổi mới”).  Muốn sáng tạo phải có tư duy, trí tuệ; muốn sáng tạo phải thay đổi, phải đổi mới, phải có những đột phá. Đây chính là động lực để chúng ta thực hiện mục tiêu đề ra.

         

– Thành tố 3: là điểm mới hoàn toàn so với nhiệm kỳ XIV “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Đây là mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ các cấp Hội cần tập trung cao. Bởi trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển, hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới, nhiều vấn đề tác động tới người phụ nữ cũng như tác động đến việc tập hợp phụ nữ tham gia hoạt động Hội. Thực tế, tình trạng hội viên ảo, đánh trống ghi tên vẫn còn. Nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ ngày càng đa dạng. Yêu cầu của việc xã hội hóa hoạt động Hội, khai thác các nguồn lực tổ chức hoạt động đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết.

         

– Thành tố thứ 4: “ Tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đây là  vừa là mục tiêu vừa là trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô.  

 

 1. Công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị Đại hội

 

Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng dự thảo đề cương và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, bên cạnh việc tiếp thu các ý kiến từ đại hội phụ nữ các cơ sở và quận, huyện, xin ý kiến cán bộ lãnh đạo Hội các thời kỳ, ý kiến từ các sở ngành TP, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp phụ nữ (phụ nữ nông dân, phụ nữ hưu trí nội trợ, phụ nữ dân tộc, nữ thanh niên, nữ trí thức và nghiên cứu khoa học, nữ công nhân lao động KCN-CX Hà Nội…) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xu hướng phát triển và khả năng tập hợp phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Từ đó cụ thể hóa trong báo cáo chính trị của Đại hội.

 

 1. Về kết cấu của báo cáo chính trị của Đại hội

 

Báo cáo chính trị Đại hội được kết cấu gồm 3 phần: Mở đầu; phần thứ nhất ( đánh giá về phong trào phụ nữ và kết quả  thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV); phần thứ hai (mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021).

 

Nội dung thể hiện trong từng phần có những nét mới.

 

– Trong cách thể hiện nội dung đánh giá phần thứ nhất về phong trào phụ nữ, báo cáo đánh giá vai trò của phụ nữ một cách toàn diện trên 3 lĩnh vực:

 

+ Phụ nữ Thủ đô đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô

 

+ Tích cực tham gia phát triển văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

 

+ Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Khác với Đại hội XIV, gộp nội dung,  đánh giá vai trò của phụ nữ  trên hai lĩnh vực (phát triển kinh tế-xã hội, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền).

 

-Nội dung đánh giá kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011-2016, đánh giá theo phong trào và từng nhiệm vụ (Đại hội XIV đánh giá gộp lại một số nhiệm vụ). Do vậy nội dung đánh giá cụ thể hơn, rõ ràng hơn, sát với thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

– Làm rõ phần hạn chế, tồn tại và nguyên nhân (thành một mục riêng).

 

– Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp: bổ sung nội dung riêng về phong trào thi đua và 02 cuộc vận động lớn trong nhiệm kỳ.

 

 1. Xác định mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2016-2021.

 

*Về mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá dự báo sự phát triển của Thủ đô cũng như phong trào phụ nữ thành phố, Đại hội đã xác định mục tiêu của nhiệm kỳ XV là: “Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”

 • Trong đó vấn đề cần quan tâm đối với bản thân người phụ nữ:

 

+ Phát huy tiềm năng, nội lực, nâng cao trình độ mọi mặt, vị thế của người phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

 

+ Tham gia phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

 

– Đối với Hội LHPN:

 

+ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động;

 

+ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh;

 

+ Tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô

 

– Đối với cộng đồng: Thực hiện bình đẳng giới 

 

*Một số chỉ tiêu cơ bản: Đại hội xác định 6 chỉ tiêu cơ bản ( giảm 2 chỉ tiêu so với Đại hội khóa XIV). Trong đó có chỉ tiêu mới như chỉ tiêu thứ hai về phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, chỉ tiêu thứ 6 về tỷ lệ thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội. Một số chỉ tiêu về giúp hội viên phụ nữ nghèo, tỷ lệ chủ tịch Hội cơ sở đạt chuẩn, tỷ lệ phát triển hội viên được nâng lên.

 

 1. Về phong trào thi đua và các cuộc vận động

 

Đại hội tiếp tục xác định tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”. Và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề án 343 của Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn 2010-2015.  Đại hội xác định cuộc vận động mới  “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” .

 

 1. 6. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021

 

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Hội, yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, rõ trọng tâm, tránh dàn trài hình thức, Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm (so với Đại hội XIV là 5 nhiệm vụ trọng tâm ):

 

– Nhiệm vụ 1: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc

 

Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

 

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV HỘI LHPN HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2016 -2021

 

 1. ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LHPN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2011 – 2016
 2. I. Những kết quả nổi bật :

 

Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, vượt qua thách thực, khó khăn, phấn đấu vươn lên không ngừng, phụ nữ Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của giới nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, hăng hái thi đua đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của giới nữ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 6 nhiệm vụ công tác Hội, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XIV đề ra.

 

Nguyên nhân thành công :

 

Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPNThành phố Hà Nội luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành uỷ Hà Nội và các cấp uỷ Đảng; sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

 

Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô ngày càng nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

 

Nội dung hoạt động của các cấp Hội ngày càng hướng vào những nhiệm vụ trọng yếu của đất nước và Thủ đô, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và lợi ích thiết thân của phụ nữ. Hội phụ nữ các cấp tích cực đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm các chương trình, chuyên đề, nhiệm vụ công tác, tăng cường đầu tư, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tại cơ sở; thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời.

 

Chủ động kiện toàn bộ máy tổ chức. Đội ngũ cán bộ Hội đặc biệt là cán bộ Hội cơ sở đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tuỵ với phong trào, tạo hiệu quả công tác ngày càng cao và đạt chuẩn hoá về trình độ chính trị nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội.

 

 1. Hạn chế, khó khăn:

 

– Đời sống của một bộ phận phụ nữ còn thấp; trình độ chuyên môn, tay nghề của phần đông lao động nữ chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH;ý thức tích cực tham gia công tác xã hội của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế. Nhiều nhu cầu và các vấn đề bức xúc của phụ nữ chưa được quan tâm giải quyết kịp thời và thoả đáng.

 

– Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phụ nữ một số quận/huyện/thị xã và cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.Hoạt động Hội còn thiếu chủ động, sáng tạo trong một số chuyên đề công tác, chưa theo kịp  nhu cầu và sự phát triển của các tầng lớp phụ nữ.Tổ chức Hội một số nơi hoạt động còn mang tính hành chính, hình thức. Việc thực hiện chức năng đại diện, vai trò nòng cốt của các cấp Hội còn hạn chế chưa phát huy được tiềm năng của phụ nữ.

 

– Công tác quản lý hội viên ở một số quận/huyện/thị xã và cơ sở chưa tốt. Việc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ chưa được tiến hành thường xuyên. Việc thành lập mô hình tổ chức Hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có những khó khăn do thiếu sự chỉ đạo thống nhất giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

– Việc lồng ghép các hoạt động của Hội và các vấn đề của phụ nữ vào nhiệm vụ, chương trình đề án, dự án phát triển của chính quyền và sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

 

Nguyên nhân hạn chế:

 

– Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn.

 

– Nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội, trong bản thân phụ nữ chưa đầy đủ.Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống của phụ nữ.

 

– Quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến tăng dân số cơ học và sự dịch chuyển dân số giữa các địa phương, vì vậy ảnh hưởng tới công tác phát triển hội viên và quản lý hội viên.

 

– Nhận thức, sự quan tâm lãnh đạo công tác vận động phụ nữ, tạo cơ chế để các cấp Hội thực hiện chức năng giám sát và tham gia quản lý Nhà nước của một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn hạn chế.

 

– Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ Hội chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác vận động phụ nữ; chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ Hội nên chưa phát huy hiệu quả tiềm năng của hội viên phụ nữ, thiếu kỹ năng tập hợp, thu hút hội viên.

 

– Cơ chế chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khối Đoàn thể chưa phù hợp, chưa thu hút cán bộ đến với tổ chức Hội. Hoạt động của các cấp Hội phụ nữ đặc biệt là cấp cơ sở có khó khăn về kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

 

III. Bài học kinh nghiệm:

 

 1. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, của Hội LHPN Việt Nam

 

Chủ động vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;cụ thể hóa các Chương trình, Đề án công tác của Thành ủy trong nhiệm kỳ và Nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố từng năm vàohoạt động Hội. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Hội Phụ nữ cấp trên để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

 1. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, khả năng tập hợp phụ nữ.

 

Xây dựng nội dung hoạt động trên cơ sở bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, bám sát thực tiễn, coi trọng tính đặc thù và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường xã hội hóa hoạt động của Hội thông qua việc phối hợp, liên kết với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ để mở rộng và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ hoạt động Hội.

 

Tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh góp ý của hội viên và nhân dân. Nắm bắt kịp thời những vấn đề xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu, lợi ích, nghề nghiệp của các tầng lớp phụ nữ, từ đó xác định các biện pháp tập hợp thu hút hội viên. Mô hình tập hợp phụ nữ phải đa dạng theo nội dung hoạt động và đối tượng phụ nữ, tạo điều kiện cho mọi phụ nữ tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội.

 

 1. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ

 

Việc tổ chức phát động thi đua và các hoạt động thi đua phải đi vào thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo để đạt hiệu quả thiết thực, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ cũng như sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể ở địa phương cùng thực hiện.

 

Công tác thi đua khen thưởng phải tiến hành thường xuyên liên tục, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai dân chủ trong đánh giá thi đua, tăng cường kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, gắn thi đua với khen thưởng một cách hợp lý để động viên phong trào. Coi trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.

 

 1. Công tác cán bộ.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, trình độ và kỹ năng làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, đại diện thực sự cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, giữ vai trò cầu nối giữa tổ chức Đảng, Nhà nước với quần chúng phụ nữ, là yếu tố quyết định sự phát triển của phong trào phụ nữ. Công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ Hội phải được tiến hành thường xuyên và trở thành nhiệm vụ chung của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể.

 

Cán bộ Hội Phụ nữ các cấp gương mẫu nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, luôn tìm tòi các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội.

 

 1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2016 – 2021
 2. Dự báo tình hình 5 năm tới

 

Giai đoạn 2016 – 2021, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp: căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố có nguy cơ ngày càng dữ dội và lan rộng; kinh tế thế giới phục hồi chậm; thiên tai, biến đổi khí hậu khó lường, … Trong nước các thế lực thù địch, phản động tiếp tục có các hoạt động phá hoại; vấn đề nợ công, bất ổn về tài chính – tiền tệ; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, tình trạng buôn bán, xâm hại, lạm dụng phụ nữ, trẻ em có chiều hướng phức tạp; vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, ô nhiễm môi trường gia tăng; vấn đề bình đẳng giới, giáo dục gia đình, giáo dục giới tính chưa tương xứng với sự phát triển. Đối với Thủ đô Hà Nội, địa bàn rộng, cơ cấu dân cư phức tạp, đa văn hóa vùng miền; mật độ dân cư đông tạo nên những áp lực lớn về giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Thủ đô tập trung triển khai 08 chương trình hành động, chú trọng đảm bảo trật tự – văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đây là những thách thức, yêu cầu đặt ra, đòi hỏi tổ chức Hội phụ nữ phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô và vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới.

 

Phát huy những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả công tác Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô do Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, căn cứ định hướng hoạt động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trên cơ sở dự báo tình hình phong trào phụ nữ và yêu cầu của công tác vận động phụ nữ, nhu cầu của hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố, Hội LHPN Hà Nội xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 1. Mục tiêu chung

 

Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

III. Một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ

 

(1) 85%trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt; được tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;  85% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ  đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”. Hàng năm, giúp thêm được 600 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình văn minh – hạnh phúc, 5 không – 3 sạch.

 

(2) Hàng năm phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được ít nhất 1000 mô hình/cách làm hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

(3) 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ các điều kiện phát triển kinh tế. Các cấp Hội phụ nữ toàn Thành phố giúp 10.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Mỗi năm, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động (trong đó có 70% lao động nữ).

 

(4) Đến cuối nhiệm kỳ,tham mưu đề xuất được ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ.

 

Hàng năm các cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách, luật pháp; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới

 

 (5)100% cán bộ chuyên trách thành, quận, huyện đạt chuẩn cán bộ, 100% chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp về chuyên môn và sơ cấp lý luận chính trị trở lên; hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

 

(6) Hàng năm, tỷ lệ phát triển hội viên tăng 1,5% đến 2%; thu hút phụ nữ từ 18 tuổi vào tổ chức Hội đạt 75% trở lên, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ không có cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi vào tổ chức Hội đạt dưới 50%.

 

 1. Phong trào thi đua và các cuộc vận động
 2. Phong trào thi đua: tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”.
 3. Triển khai hai cuộc vận động:

 

“Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

 

– “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”[1].

 

 1. Nhiệm vụ và giải pháp

 

Nhiệm vụ 1: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

 

Tiếp tục cải tiến và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng để thi đua thực sự trở thành động lực của phong trào phụ nữ Thủ đô.

 

– Chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi đua, tăng cường sự chủ động, sáng tạo của các quận/huyện/ thị xã, đơn vị trực thuộc và cơ sở trong việc lựa chọn các vấn đề ưu tiên, nội dung thi đua phù hợp với từng đối tượng phụ nữ và yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Duy trì việc bình xét và trao tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” cho những cá nhân phụ nữ trên các lĩnh vực có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô hàng năm.

 

– 100% cơ sở Hội tổ chức cho 85% trở lên hội viên học tập các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

 

– Động viên phụ nữ tích cực học tập bằng nhiều hình thức nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội của Thủ đô, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong pháp luật

 

– Hướng dẫn và vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với chuẩn mực của phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang –  Thanh lịch”, mỗi hội viên thực hiện một việc cụ thể “làm theo Bác”.

 

– Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua.

 

 1. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

 

– Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – hội, quốc phòng – an ninh, quyền và nghĩa vụ công dân, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của phụ nữ.Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức hiểu biết và chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô” giai đoạn 2017 – 2021, quan tâm nhóm đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng dân tộc, tôn giáo, xa trung tâm, nữ lao động nhập cư.

 

– Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, nhằm phát huy giá trị đạo đức truyền thống của Thăng Long – Hà Nội phù hợp với yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại.

– Triển khai thực hiện ch­ương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về“Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng vận động đối tượng phụ nữ kinh doanh, dịch vụ thực hiện văn hóa giao tiếp ứng xử góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô văn minh, thân thiện với nhân dân cả nước và du khách quốc tế.

 

– Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc nắm bắt và phản ánh tư tưởng của hội viên, phụ nữ, thông tin dư luận xã hội qua các kênh, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

 

–  Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, giáo dục: củng cố, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên. Chủ động biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên; tin bài, thông tin trên Website Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng đáp ứng yêu cầu tuyên truyền tại cơ sở.Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Phát hành Báo Phụ nữ Thủ đô miễn phí đến nữ công nhân lao động các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội” giai đoạn 2017 – 2021.

 

 1. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc

 

– Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không – 3 sạch”, nâng cao kỹ năng và kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

– Thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, quan tâm truyền thông về chống phân biệt và lựa chọn giới tính thai nhi, mất cân bằng giới tính khi sinh.

 

– Triển khai Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội trong tình hình hiện nay” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực giới/bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em, và các tệ nạn xã hội; tập trung đối tượng phụ nữ nhập cư, phụ nữ dân tộc thiểu số, trẻ em gái tuổi vị thành niên. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bị buôn bán, bạo lực gia đình, giúp đỡ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

 

 1. 4. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hậu phương quân đội.

 

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện để chủ động quan tâm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách. Hàng năm, các cấp Hội đăng ký các công trình, phần việc như: xây sửa nhà mái ấm tình thương, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ trẻ em nghèo được đến trường.

 

– Làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người thân của cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại vùng biển đảo, biên giới; nạn nhân chất độc da cam.

 

Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

 1. Vận động phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục góp phần tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”.

 

– Hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại; áp dụng các mô hình, quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ sản xuất mới, hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

 

– Vận động phụ nữ và nhân dân ủng hộ, đóng góp (bằng tiền, vật tư, công lao động, hiến đất xây dựng công trình…) phù hợp với điều kiện của người dân để đầu tư phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đường giao thông thôn, xóm, thủy lợi nội đồng; công trình hạ tầng kinh tế – xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, xử lý môi trường ở cơ sở).

 

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, Nâng cao hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sử dụng thực phẩm an toàn, tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc; không sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩmkhông an toàn. Tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm cho mỗi hội viên phụ nữ Hà Nội là một giám sát viên trong thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp hội trong phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

 

– Vận động phụ nữ và gia đình thực hiện nếp sống văn minh đô thị người Hà Nội, không vứt rác ra đường, tập kết rác thải đúng giờ đúng nơi quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.Duy trì nề nếp tổng vệ sinh hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các khu tập thể, tổ dân phố, khu dân cư.

 

 Tiếp tục đăng ký quản lý các đoạn đường “Phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp”, tuyến phố văn minh đô thị. Xây dựng và duy trì các mô hình hoạt động tham gia giữ gìn và đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

 

 1. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

 

– Hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp cận các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp 3 đến 5 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được thoát nghèo.

– Tích cực khai thác các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi cho phụ nữ vay phát triển kinh tế. Phát triển mô hình tài chính vi mô gắn với hoạt động công tác hội và tập hợp thu hút hội viên. Vận động 100% hội viên thực hiện ít nhất một hình thức tiết kiệm (tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tiêu dùng…), tạo nguồn vốn tại chỗ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay.

 

– Triển khai các giải pháp hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng;phối hợp triển khai các mô hình truyền nghề, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống tại các thôn làng. Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình Tổ hợp tác, Tổ phụ nữ liên kết sản xuất.

 

– Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tăng cường liên kết, phối hợp, khai thác nguồn lực hỗ trợ hoạt động Hội; tổ chức dạy nghề ngắn hạn, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và con em. Duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của Điểm giao dịch việc làm phụ nữ Hà Nội.

 

 1. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nghiệp,

 

– Phối hợp duy trì hoạt động của các mô hình tập hợp doanh nhân nữ (các CLB, các Hội, Hiệp hội…).

 

– Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2022” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nhân nữtiếp cận thông tin về hội nhập, khởi sự doanh nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, nâng cao kỹ năng nghề và năng lực cạnh tranh; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, đối tác trong và ngoài nước.

 

– Có biện pháp kết nối giữa doanh nghiệp, người sản xuất, người tiêu dùng, hình thành chuỗi thực phẩm sạch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

 

Tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nâng cao nhận thức và trách nhiệm theo tinh thần “tự hào hàng Việt Nam”, “mua hàng Việt Nam là đảm bảo việc làm cho người Việt Nam”. Vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi làm và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

 

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

 1. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
 2. a. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội phụ nữ các cấp, tăng cường phát triển hội viên.

 

– Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các qui định, quy chế làm việc của Ban chấp hành, cơ quan chuyên trách đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm và cơ chế hoạt động.

 

– Cải tiến cách thức chỉ đạo trong hệ thống Hội theo hướng tăng cường hoạt động tại cơ sở và xã hội hóa các hoạt động Hội; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo và quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp trong cơ quan chuyên trách Hội cấp thành và quận, huyện, thị xã.

 

– Tăng cường công tác quản lý, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển các hình thức xây dựng quỹ hội, phát huy hiệu quả lực lượng hội viên nòng cốt.

 

–  Tăng cường vai trò cán bộ chuyên trách tham gia điều hành và hướng dẫn sinh hoạt hội viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên nhằm thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.

– Mở rộng các mô hình tập hợp thu hút hội viên theo nhu cầu, sở thích, lứa tuổi, ngành nghề; Thí điểm các hình thức thu hút đối tượng phụ nữ nhập cư, giúp việc gia đình. Đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng các mô hình tập hợp thu hút hội viên có hiệu quả. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên (Hội nữ trí thức, Hiệp hội nữ doanh nhân, Hội phụ nữ đoàn Luật sư Hà Nội) trong triển khai phong trào thi đua và hoạt động Hội.

 

– Đẩy mạnh công tác phối hợp vận động nữ công nhân viên chức – lao động và nữ thanh niên tham gia hoạt động Hội tại địa phương.

 

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

 

– Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ hội các cấp. Định kỳ hàng năm rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ Hội, xây dựng quy hoạch cán bộ đến năm 2025.

 

– Cải tiến phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội, tăng cường thảo luận, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, quan tâm cán bộ Hội cơ sở. Lồng ghép công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các ngành, đoàn thể.

 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở theo tiêu chuẩn chức danh giai đoạn 2017 – 2021”.

 

Xây dựng và trình Thành ủy phê duyệt Đề án “Hệ thống đào tạo kiến thức trực tuyến cho cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố Hà Nội”.

 

– Chủ động đề xuất các cơ chế chính sách tuyển chọn và đào tạo cán bộ Hội. Có cơ chế khuyến khích cán bộ tự học tập nâng cao trình độ.

 

– Tăng cường giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Hội, đặc biệt là chế độ về lương, phụ cấp, khen thưởng.

 

 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra theo Điều lệ Hội.

 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, Nghị quyết của Hội, thu – nộp hội phí, xây dựng, quản lý và sử dụng hội phí, quỹ hội theo quy định. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

 

 1. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền:

 

– Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.Tập trung giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Tích cực tham gia phản biện xã hội,góp ý xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách. Chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế và chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ.

 

Tham gia cùng các ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương. Kịp thời phát hiện và tích cực tham gia giải quyết các vụ việc xâm phạm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

 

– Chú trọng tham mưu công tác cán bộ nữ, phát triển Đảng viên nữ. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Đề xuất các cấp các ngành tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ phát huy vai trò, tiềm năng trong các hoạt động xã hội; vận động xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ theo chức năng của Hội.

 

– Tham mưu với các cấp uỷ Đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/BCT của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về việc quy trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 của Thành phố Hà Nội.

 

 1. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

 

– Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về đường lối chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Hội và hợp tác quốc tế của Thủ đô Hà Nội. 

 

– Mở rộng quan hệ, phát triển các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế. Tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác vận động phụ nữ, vận động thực hiện Bình đẳng giới. Củng cố và tiếp tục duy trì các quan hệ đối ngoại truyền thống của phụ nữ Hà Nội với các nước trên thế giới và trong khu vực.

 

– Tiếp tục vận động, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng làm công tác đối ngoại cho cán bộ Hội và thực hiện có hiệu quả các chương trình truyền thông, các dự án phát triển cho phụ nữ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nhằm phục vụ lợi ích chung và sự hợp tác bình đẳng quốc tế.