Hội LHPN Hà Nội nghiệm thu đề tài khoa học cấp Thành phố (10:11 01/11/2018)

 

Chiều ngày 26/10/2018 tại Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” do Hội LHPN Hà Nội chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên. PGS.TS. Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu KH&CN cấp thành phố 01X-11 làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc. Với vị trí, vai trò của tổ chức Hội, tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho giới nữ, thành viên của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của MTTQ Việt Nam, có quá trình 88 năm xây dựng và phát triển tuy nhiên  lý luận về hoạt động Hội vẫn  còn là điểu mới mẻ. Thực tiễn hoạt động Hội LHPN thành phố từ 2008 trở lại đây cho thấy mặc dù Hội đã cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chỉ đạo của TW Hội, song hoạt động vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Các phong trào, cuộc vận động của Hội còn chậm đổi mới, chưa xây dựng được nhiều mô hình hay, có sức lan tỏa trong cả nước. Công tác tập hợp thu hút phụ nữ chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của lực lượng phụ nữ Thủ đô.

 

Yêu cầu của giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa XII) về kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đặt ra nhiệm vụ  tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong đó có Hội LHPN thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về chất lượng hoạt động Hội và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN Hà Nội vừa góp phần làm sáng tỏ lý luận về hoạt động của tổ chức Hội, đặc biệt là giá trị phục vụ cho chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội phụ nữ thành phố trong nửa cuối nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, để hoạt động Hội PNTP xứng tầm với vị trí của phụ nữ Thủ đô, đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ cả nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Đề tài Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” do Hội LHPN Hà Nội chủ trì thực hiện cũng chính là một nội dung được đăng ký với Ban Chỉ đạo Chương trình 01-Ctr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

         

Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của Ban chủ nhiệm đề tài trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện đề tài, đảm bảo tính khoa học, tính logic, tính thực tiễn cao…Đề tài đã giải quyết được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, hệ thống hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tổ chức và hoạt động Hội; đưa ra quan niệm và những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội;  Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra về chất lượng hoạt động của Hội LHPN thành phố Hà Nội giai đoạn từ  2008 đến nay; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội trong tình hình mới và đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội trong giai đoạn hiện nay đồng thời đưa ra một số khuyến nghị Đảng, Nhà nước, Thành ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam một số vấn đề liên quan đến việc sự phát triển của phụ nữ và hoạt động Hội LHPN.

         

Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu Thành phố đánh giá xuất sắc. Cùng với báo cáo khoa học tổng kết đề tài, từ kết quả nghiên cứu này, ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng đề án “ Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội giai đoạn 2018-2021 và nhiệm kỳ tiếp theo”, bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Các sản phẩm có ý nghĩa thiết thực áp dụng ngay trong thực tiễn hoạt động Hội.

 

 Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp Thành phố

 

image001 image002

                                               

Phương Ly, Ban Tuyên Giáo Hội LHPN Hà Nội