Hội LHPN quận Long Biên tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới (11:09 29/09/2018)

 

Ngày 21/9/2018, tại hội trường Nhà văn hóa phường Phúc Đồng, Hội LHPN quận Long Biên tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực gia đình, công tác bình đẳng giới thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2018.

 

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Thị Phụng – Phụ trách bộ môn Tâm lý giáo dục, Học viện phụ nữ Việt Nam; dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội LHPN Quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở và 260 cán bộ, hội viên phụ nữ 14 phường tham dự hội nghị.

         

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt một số nội dung về bạo lực gia đình và công tác phòng chống bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, là một hiện tượng tiêu cực đi ngược lại những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Báo cáo viên đã nêu rõ một số biện pháp, giải pháp thực hiện để phòng tránh, hạn chế bạo lực gia đình như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình; tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; bồi dưỡng, tập huấn cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình; phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình; nâng cao nhận thức và khả năng tự phòng ngừa bạo lực gia đình cho mỗi hội viên phụ nữ và thành viên trong gia đình.

 

image001

Cũng tại hội nghị tuyên truyền, Báo cáo viên đã truyền đạt một số nội dung về thực hiện công tác bình đẳng giới. Theo đó, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tổ chức Hội phụ nữ phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

         

Qua hội nghị tuyên truyền, các cán bộ Hội, hội viên phụ nữ đã được trang bị những kiến thức, nội dung, biện pháp, giải pháp thực hiện trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.  Từ đó, cán bộ Hội cơ sở tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước./.