HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI (06:04 14/04/2016)

     Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội là tổ chức chính trị – xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Hội là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Thành phố Hà Nội, Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động chính trị – xã hội vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ các dân tộc và tiến bộ xã hội.

 

Mục đích: là hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

 

Chức năng:

 

1.  Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

 

2.  Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Nhiệm vụ:

 

1.  Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.

 

3. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

4.  Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội, hỗ trợ cho hoạt động của Hội.

 

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình

 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 3 cấp

 

1. Cấp Thành phố.

 

2. Huyện, quận, thị xã (gọi là cấp huyện); tổng số 29 đơn vị quận/huyện/thị xã, Ban công tác nữ Công an thành phố, Ban công tác nữ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban công tác nữ Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

 

3. Xã, phường, Thị trấn (gọi là cấp xã): tổng số 577 xã/phường/thị trấn và 138 cơ sở trực thuộc

 

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI LHPN HÀ NỘI NHIỆM KÌ XIV (2011 – 2016)

 

1. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực“Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”.

 

2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

 

3. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

 

4. Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

 

5. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

 

6. Mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2011- 2016:

 

(1) 80-85% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mọi mặt.

 

(2) 85% cán bộ, hội viên, phụ nữ được giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ  Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nếp sống người Hà Nội Thanh lịch, văn minh, trong đó 80% hội viên đạt chuẩn mực Trung hậu –  Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch.

 

(3) 60% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt. Hàng năm, 80% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch”, đạt gia đình văn minh, hạnh phúc.

 

(4) Hàng năm có 15.000 lao động (trong đó 70% là lao động nữ) được dạy nghề, giới thiệu việc làm.

 

(5) 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp các điều kiện phát triển kinh tế, Hàng năm giúp 2% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

 

(6) Hàng năm, các cấp hội giám sát có hiệu quả ít nhất một vấn đề thực hiện luật pháp hoặc chính sách liên quan đến bình đẳng giới.

 

(7) 90% cán bộ Hội chuyên trách thành, quận/huyện/thị xã có trình độ cao đẳng, đại học, 65% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 60% chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên môn, được đào tạo nghiệp vụ  công tác Hội.

 

(8) Tỷ lệ phát triển hội viên tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, 60% cơ sở Hội xuất sắc, không có cơ sở yếu kém, tỷ lệ hội viên đóng hội phí đạt 85%.