Hướng dẫn: báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (02:04 28/04/2020)