HƯỚNG DẪN Đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 (11:09 12/09/2018)

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Số: 13/HD – ĐCT-TC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

   Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

nhiệm kỳ 2017-2022

 

Căn cứ Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở như sau:

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

– Đánh giá đúng thực chất hoạt động Hội và phong trào phụ nữ từ cơ sở để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, nâng mức độ phát triển đồng đều của phong trào phụ nữ các địa phương, đơn vị.

 

– Tạo động lực để tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua và tích cực tổ chức các hoạt động của Hội.

 

– Việc đánh giá, xếp loại được tiến hành vào cuối năm và cuối nhiệm kỳ gắn với tổng kết phong trào, hoạt động Hội. Kết quả đánh giá là căn cứ để bình xét thi đua khen thưởng.

 

– Đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở cần đảm bảo tính chính xác, khách quan, cụ thể theo từng tiêu chí; lấy kết quả hoạt động làm thước đo chủ yếu, tránh hình thức hoặc tư tưởng cào bằng trong thi đua khen thưởng.

 

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Hướng dẫn này áp dụng cho loại hình tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở theo địa bàn hành chính (xã, phường, thị trấn).

 

Đối với loại hình tổ chức Hội cơ sở đặc thù (lực lượng vũ trang, chợ, siêu thị, cơ sở tôn giáo…), giao Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành, Hội Phụ nữ Bộ Công An, Ban Phụ nữ Quân đội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị.

 

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  1. Chi hội

 

1.1. Nội dung đánh giá

 

– Kết quả tổ chức sinh hoạt hội viên theo quy định Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội;

 

–  Kết quả vận động, tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên;

 

– Công tác thu, nộp hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hội;

 

– Việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

1.2 Nguyên tắc xếp loại

 

– Việc đánh giá chi hội căn cứ chủ yếu vào mức độ hoàn thành các nhiệm vụ/chỉ tiêu được giao;

 

– Trường hợp chi hội không hoàn thành nhiệm vụ/chỉ tiêu giao do yếu tố khách quan, bất khả kháng (thay đổi địa giới hành chính, thiên tai, địch họa…) thì được xem xét, cân nhắc trong quá trình đánh giá, phân loại;

 

– Không xếp loại đối với chi hội mới thành lập, có thời gian hoạt động dưới 6 tháng.

 

1.3. Mức độ xếp loại

 

Mức độ xếp loại chi hội gồm: vững mạnh, khá, trung bình, yếu.

 

1.3.1. Chi hội vững mạnh

 

Là chi hội thực hiện xuất sắc các nội dung đánh giá nêu trên:

 

– Tổ chức sinh hoạt hội viên đảm bảo ít nhất ba tháng một lần, có sự sáng tạo, đổi mới trong nội dung và hình thức sinh hoạt; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên đảm bảo trên 70%;

 

– Chủ động tổ chức các hoạt động tập hợp phụ nữ; thu hút trên 80% hội viên, phụ nữ tại địa bàn tham gia; theo dõi được số lượng phụ nữ từ 18 tuổi trong địa bàn chi hội và chủ động vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội; phát triển được hội viên vượt chỉ tiêu phân bổ (nếu chi Hội còn nguồn để tập hợp);

 

– Thu, nộp hội phí đủ, đúng quy định; đa dạng hình thức xây dựng và sử dụng quỹ hội hiệu quả;

 

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

          1.3.2. Chi hội khá

 

Là chi hội thực hiện tốt các nội dung đánh giá nêu trên:

 

– Tổ chức sinh hoạt hội viên ít nhất ba tháng một lần, đầy đủ nội dung và linh hoạt về hình thức; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên đảm bảo trên 50%;

 

– Tổ chức được các hoạt động tập hợp phụ nữ; thu hút khoảng 60 – 80% hội viên, phụ nữ tại địa bàn tham gia; theo dõi được số lượng phụ nữ từ 18 tuổi trong địa bàn chi hội và có ý thức vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội; phát triển được hội viên đạt chỉ tiêu phân bổ (nếu chi hội còn nguồn để tập hợp);

 

– Thu, nộp hội phí đủ, đúng quy định; có hình thức xây dựng và sử dụng quỹ hội hiệu quả;

 

– Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

1.3.3. Chi hội trung bình

 

– Tổ chức sinh hoạt hội viên đảm bảo ít nhất ba tháng một lần; không có sự đổi mới trong nội dung, hình thức sinh hoạt; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội dưới 50%.

 

– Không có hoạt động tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia ngoài việc tổ chức sinh hoạt hội viên; nắm được số lượng phụ nữ từ 18 tuổi trong địa bàn chi hội nhưng không chủ động vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội; phát triển hội viên không đạt chỉ tiêu phân bổ (nếu chi hội còn nguồn để tập hợp);

 

– Thu, nộp hội phí không đúng quy định; có xây dựng quỹ hội nhưng chưa nhiều, sử dụng chưa hiệu quả;

 

– Hoàn thành chưa đầy đủ các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

1.3.4. Chi hội yếu

 

Là những chi hội không đảm bảo tiêu chuẩn xếp loại ở các mức nêu trên hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

 

– Bị cấp ủy đánh giá mất đoàn kết nội bộ;

 

– Bị xử lý kỷ luật trong năm.

 

  1. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

 

2.1. Nội dung đánh giá

 

– Kết quả hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII;

– Tính chủ động, sự sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ;

 

– Kết quả xếp loại các chi hội trực thuộc;

 

– Việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

2.2 Nguyên tắc đánh giá

 

– Tất cả Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đều phải hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII liên quan trực tiếp đến cơ sở;

 

– Trường hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ/chỉ tiêu giao do yếu tố khách quan, bất khả kháng (thay đổi địa giới hành chính, thiên tai, địch họa…) thì được xem xét, cân nhắc trong quá trình đánh giá, phân loại;

 

– Không xếp loại đối với tổ chức Hội cơ sở mới thành lập, có thời gian hoạt động dưới 6 tháng.

 

2.3 Mức độ xếp loại

 

Mức độ xếp loại Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở gồm: vững mạnh, khá, trung bình, yếu.

 

2.3.1. Cơ sở xếp loại vững mạnh

 

– Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII liên quan trực tiếp đến cơ sở, cụ thể như sau:

 

+ Chủ động tổ chức được ít nhất hai hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ. Hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, thu hút nhiều phụ nữ tham gia, có đóng góp tích cực cho phong trào Hội và sự phát triển chung của địa phương.

 

+ Tích cực phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất hai điển hình trở lên là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay.

 

+ Chủ động đăng ký với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động Hội được thực hiện phù hợp với đặc thù địa phương, vận động được nguồn lực, sức sáng tạo, chủ động của hội viên khi tham gia.

 

+ Giúp thêm được nhiều hơn 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

– Đạt chỉ tiêu tập hợp hội viên; công tác quản lý hội viên chặt chẽ, khoa học; có nhiều giải pháp/cách làm hay trong công tác phát triển hội viên, xây dựng, sử dụng quỹ hội; thu nộp hội phí đầy đủ, đúng hạn.

 

– Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ và phản ánh kịp thời đối với cấp ủy, Hội cấp trên; chủ động, tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề tại địa phương liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

 

– Có 80% trở lên chi hội đạt vững mạnh; không có chi hội trung bình, yếu.

 

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

2.3.2. Cơ sở xếp loại khá

 

– Hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII liên quan trực tiếp đến cơ sở, cụ thể như sau:

 

+ Có tổ chức được ít nhất hai hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ. Hoạt động được tổ chức có đóng góp tích cực cho phong trào Hội và sự phát triển chung của địa phương.

 

+ Có phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất hai điển hình trở lên là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay.

 

+ Có đăng ký với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động Hội phù hợp với đặc thù địa phương, vận động được nguồn lực, sức sáng tạo, chủ động của hội viên khi tham gia.

 

+ Giúp thêm được 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

– Đạt chỉ tiêu tập hợp hội viên; có nhiều giải pháp/cách làm hay trong công tác phát triển hội viên, xây dựng, sử dụng quỹ hội; thu nộp hội phí đầy đủ, đúng hạn.

 

– Nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ và phản ánh đối với cấp ủy, Hội cấp trên khi có yêu cầu; có tham gia vào việc giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương liên quan đến phụ nữ, trẻ em nhưng chưa chủ động, tích cực.

 

– Có trên 60% chi hội xếp loại vững mạnh, không có chi hội yếu.

 

– Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

2.3.3. Cơ sở xếp loại trung bình

 

– Hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII liên quan trực tiếp đến cơ sở với sự giúp đỡ từ Hội cấp trên trực tiếp.

 

– Không đạt chỉ tiêu tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; có xây dựng quỹ Hội nhưng chưa nhiều, sử dụng chưa hiệu quả; thu nộp hội phí chưa đạt yêu cầu.

 

– Nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ nhưng không phản ánh với cấp ủy, Hội cấp trên; thỉnh thoảng tham gia vào việc giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

 

– Có trên 50% chi hội xếp loại khá trở lên, tỷ lệ chi hội xếp loại yếu không quá 20%.

 

– Hoàn thành chưa đầy đủ các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên.

 

2.3.4. Cơ sở xếp loại yếu

 

Là những cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn xếp loại ở các mức nêu trên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 

– Bị cấp ủy đánh giá mất đoàn kết nội bộ; có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

 

– Bị xử lý kỷ luật hoặc người đứng đầu tổ chức (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch) bị xử lý kỷ luật trong năm.

  1. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
  2. Đối với chi hội

 

Bước 1: Chi hội tổ chức họp đánh giá và tự nhận xếp loại chi hội, báo cáo kết quả đánh giá lên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

 

– Chi hội tổ chức họp báo cáo kết quả tổng kết hoạt động của chi hội; tiếp thu góp ý vào báo cáo tổng kết.

 

– Tập thể chi hội thảo luận, thống nhất mức xếp loại chất lượng chi hội.

 

– Báo cáo kết quả đánh giá lên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và đề nghị công nhận xếp loại chi hội. Hồ sơ đề nghị gồm: báo cáo kết quả hoạt động của chi hội, có ý kiến nhận xét của cấp ủy; biên bản họp chi hội đề nghị công nhận xếp loại chi hội.

 

 Bước 2: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi hội trực thuộc

 

– Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở họp: đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng chi hội trực thuộc.

 

–  Báo cáo kết quả đánh giá lên Hội cấp trên trực tiếp.

 

–  Thông báo kết quả đến các chi hội.

 

Lưu ý: Trường hợp chi hội không nhất trí với kết quả họp xét của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, chi hội được đánh giá có quyền gửi kiến nghị lên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản.

 

  1. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

 

Bước 1: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng Hội cơ sở và báo cáo lên Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp.

 

Hồ sơ báo cáo lên Hội cấp trên gồm: Báo cáo tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ địa phương; biên bản họp Ban Chấp hành và tổng hợp kết quả xếp loại Hội cơ sở có ý kiến nhận xét của cấp ủy.

 

 Bước 2: Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định công nhận kết quả xếp loại tổ chức Hội cấp cơ sở.

 

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp thực hiện việc đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng Hội cơ sở, báo cáo kết quả lên Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

  1. Giao Ban Tổ chức Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm đầu mối tham mưu, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc các cấp Hội đánh giá, xếp loại tổ chức Hội cơ sở.

      2.Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa các tiêu chuẩn để xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở theo từng năm, phù hợp đặc điểm vùng, miền, điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; báo cáo kết quả đánh giá xếp loại tổ chức Hội cơ sở gắn với báo cáo công tác xây dựng tổ chức Hội hàng năm về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội theo quy định.

 

      3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, Hội phụ nữ Bộ Công an, Ban phụ nữ Quân đội phản ánh về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (thông qua Ban Tổ chức) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.   

 

     4.Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn số 15/HD – ĐCT ngày 27/6/2013 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

 

 

Nơi nhận:      

–          Thường trực Đoàn Chủ tịch (để báo cáo);

–          Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố;

–          Hội phụ nữ BCA, Ban PN QĐ;

–          Các ban, đơn vị cơ quan TW Hội;

–          Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 Trần Thị Hương