Hướng dẫn số 04: Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (10:04 15/04/2021)