Hướng dẫn số 47 về công tác nhân sự Đại hội (04:01 22/01/2021)