Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020) (12:05 01/05/2020)

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NŨ HÀ NỘI

         BAN THƯỜNG VỤ

 

          Số:       /HD – BTV

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2020

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

 (19/5/1890 – 19/5/2020)

——————

Thực hiện Kế hoạch số 191 – KH/TU , ngày 15/4/2020 của Thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 17/4/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền trong các cấp Hội phụ nữ Thành phố, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, hội viên phụ nữ toàn Thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, những đóng góp của Người đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
 3. Góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân Thủ đô đối với Đảng, Nhà nước; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 4. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và của Hội, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

 

 

 1. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1.Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam trong đó có sự nghiệp giải phóng phụ nữ; những đóng góp của Người đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

 1. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của phụ nữ và nhân dân Việt Nam, tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 2. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
 3. Giới thiệu, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình là phụ nữ trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, trong thực hiện bình đẳng giới; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
 4. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các cấp Hội phụ nữ; chú trọng những địa bàn xa trung tâm và nơi có những Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Hội LHPN thành phố:

– Hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020),  chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 trong các cấp Hội phụ nữ thành phố.

Giao cho Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội là đầu mối tham mưu các hoạt động cấp thành phố và tổng hợp kết quả thực hiện trong các cấp Hội, báo cáo Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Hà Nội theo yêu cầu.

– Biên soạn tài liệu  và chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong quý 2/2020.

– Phối hợp Ban thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020 với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống phụ nữ Ba đảm đang, phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác”.

– Chỉ đạo Báo Phụ nữ Thủ đô, Fanpage, website Hội LHPN Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp, thân thế, những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị về thân thế, sự nghiệp và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các cấp Hội, tuyên truyền, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của phụ nữ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tham gia các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trung ương và Thành phố tổ chức theo phân công.

 1. Hội LHPN quận, huyện, thị xã và cơ sở

         – Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ Hội LHPN quận, huyện, thị xã cụ thể hóa và hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức thực hiện bằng các hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể.

          – Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục truyền thống và đợt sinh hoạt hội viên quý 2/2020; Tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình “làm theo” Bác, chú trọng xây dựng những mô hình mới thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, tránh hình thức; Quan tâm, hỗ trợ kịp thời cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ các địa bàn xa trung tâm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid – 19.

– Chỉ đạo triển khai, tổ chức tốt chuyên đề năm 2020 gắn với đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gửi về Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội chậm nhất là 29/04/2020  để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội và Thành ủy Hà Nội).

 1. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:
 2. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!
 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!
 5. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước!
 6. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
 7. Phụ nữ Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!
 10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:

– ĐCT Hội LHPN VN;

– Ban TG, VP TW Hội LHPN VN;

– Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP Thành ủy HN;

– UB MTTQ HN;

– Thường trực, BTV Hội LHPN HN;

– Hội LHPN Q,H,TX và đơn vị trực thuộc;

– L­ưu: VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   Phạm Thị Thanh Hương