Kế hoạch 62/KH-BTV: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021 – 2025 (04:07 27/07/2021)