Kế hoạch 842 về việc: Tổ chức cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt (03:06 02/06/2020)