Kế hoạch 86 về việc thực hiên chương trình phối hợp ” Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là Hợp tác xã giai đoaạn 2017 – 2021″ (08:01 11/01/2018)

 

Kế hoạch: 86/ KH – BTV:  Dowload tại đây