Kế hoạch 888/KH-ĐCT: Chỉ đạo ĐHĐB Phụ nữ các cấp, tiến tới ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (03:08 25/08/2020)