Kế hoạch số 12/KH-BTV: Tổ chức phong trào thi đua năm 2018 (02:03 20/03/2018)