Kế hoạch Số 179/BC – BCĐ: Phối hợp thực hiện NQLT 01 giữa CATP và HLHPNTP về ” quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 – 2020 (02:03 20/03/2018)

 

Kế hoạch Số 179/BC – BCĐ: Dowload tại đây