Kế hoạch số 18/KH-BTV: Thực hiện cuộc vân động ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018 (02:03 20/03/2018)

Kế hoạch số 18/KH-BTV:  Dowload tại đây