Kế hoạch số 19/KH-BTV: Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 ” Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (02:03 20/03/2018)

Kế hoạch số 19/KH-BTV: Dowload tại đây