Kế hoạch số 28/KH-BTV Thực hiện kết luận số 11 – KL/TW của ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” Giai đoạn 2017 – 2022 (09:01 11/01/2018)

 

Kế hoạch số 28/KH-BTV: Dowload tại đây