Kế hoạch số 41/KH-BTV về việc: Triển khai thực hiện Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu -Đảm đang” Giai đoạn 2017 – 2021 (09:01 11/01/2018)

 

Kế hoạch số 41/KH-BTV:  Dowload tại đây