Kế hoạch số 44 của Ban Luật pháp về cuộc thi tìm hiểu Luật Dân sự (09:05 19/05/2017)