Kế hoạch: số 55/KH-BTV về việc Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 -2020 (08:01 11/01/2018)

 

Kế hoạch: số 55/KH-BTV:  Dowload tại đây