Kế hoạch số 65/KH-BTV: Tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trong các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 (04:07 27/07/2021)