Kế hoạch số:40/KH-BTV về việc Triển khai thực hiện phong trào ” Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” giai đoạn 2017 – 2021 (08:01 11/01/2018)

 

Kế hoạch số:40/KH-BTV:  Dowload tại đây