KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” (08:10 02/10/2020)

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

            BAN THƯỜNG VỤ

 

              Số: 63 /KH – BTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Hà Nội , ngày 29  tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em

trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”

 

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND Thành phố triển khai “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2017-2021”; Kế hoạch số 229/UBND ngày 20/10/2017 của UBND Thành phố về triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018–2027”; Kế hoạch số 09/KH-BTV ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các cấp Hội Phụ nữ thành phố năm 2020”; thực hiện Chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội” như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

– Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em;

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nhân rộng các mô hình hay trong công tác tuyên truyền, phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Cuộc thi được tổ chức trong các cấp Hội, thu hút các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân Thủ đô tham gia, đảm bảo khách quan, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

– Cuộc thi nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

 1. Đối tượng, nội dung, hình thức thi
 2. Đối tượng dự thi

Cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1. Nội dung thi

Tuyên tuyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em: Luật Trẻ em năm 2016; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đẳng giới năm 2006; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 1. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến thông qua phần mềm ứng dụng trực tuyến Myaloha (myaloha.vn). Người tham gia thi sẽ phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu tự luận (chi tiết được nêu trong thể lệ cuộc thi).

III. Thời gian, cơ cấu giải thưởng cuộc thi

 1. Thời gian

– Thời gian thi: Từ 10h ngày 05/10/2020 đến 10h ngày 05/11/2020

– Tổng kết và trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 15/11/2020 đến ngày 30/11/2020.

 1. Giải thưởng tập thể

– 01 giải nhất: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

– 03 giải nhì: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

– 05 giải ba: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

– 10 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

 1. Giải cá nhân

– 01 giải nhất: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

– 03 giải nhì: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

– 05 giải ba: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

– 15 giải khuyến khích: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

 1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố cấp cho Hội LHPN Hà Nội năm 2020, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Hội LHPN Hà Nội

Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi trực tuyến; Xây dựng Thể lệ, Bộ câu hỏi và phát động cuộc thi đến các cấp Hội.

– Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”.

– Giao Ban Chính sách – Luật pháp là đầu mối tham mưu Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức cuộc thi; vận động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai các nội dung cuộc thi gắn với việc thực hiện mô hình “Thành phố an toàn thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái”; Chủ trì hướng dẫn Hội LHPN quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia cuộc thi; Tổng hợp, theo dõi kết quả bài dự thi; Tham mưu chấm thi và trao giải cuộc thi.

– Giao Ban Tuyên giáo: Tham mưu đăng tải cuộc thi trên trang Fanpage và Website của Hội; Phân công cán bộ tham gia tuyên truyền và quản trị phần mềm cuộc thi.

– Giao Văn phòng Hội LHPN Hà Nội: Đăng tải các văn bản liên quan đến cuộc thi trên văn bản chỉ đạo của Hội. Phân công cán bộ kỹ thuật tham gia quản trị phần mềm cuộc thi.

– Báo Phụ nữ Thủ đô: Biên tập và đăng tải tin bài tuyên truyền về cuộc thi trên báo Phụ nữ Thủ đô, trang Website của Báo.

 1. Hội LHPN quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc và cơ sở

– Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”; Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tại các địa chỉ: https://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-bao-luc-va-xam-hai-phu-nu-tre-em-2754, website Hội LHPN Hà Nội: http://phunuthudo.com.vn/, website Báo Phụ nữ Thủ đô: http://baophunuthudo.vn/, trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Hội LHPN đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả tham dự cuộc thi sẽ được cập nhật, tổng hợp chung làm cơ sở cho việc đánh giá thi đua cuối năm. Mọi chi tiết liên hệ Ban Chính sách – Luật pháp (Đ/c Nguyễn Thị Hằng Nga, chuyên viên Ban Chính sách – Luật pháp, ĐT: 0243.9411.246; DĐ: 0904.329.509).

 

Nơi nhận:

– Ban CSLP, TW Hội LHPN Việt Nam;

– Hội đồng PHPBGDPL thành phố Hà Nội;   Để báo cáo

– Phòng TTPBGDPL, Sở Tư pháp Hà Nội;

– Thường trực, UVBTV, các Ban, đơn vị Thành hội;

– Hội LHPN các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc;

– Tổ chức Plan International Việt Nam (Để phối hợp)

– Lưu VT, Ban CSLP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Thủy