Thứ ba, 09 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2012

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 09 về tổ chức phong trào thi đua năm 2012, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, với 5 nội dung và 20 chỉ tiêu. Cụ thể:

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua năm 2012

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

 

Căn cứ Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội, để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng kế hoạch thi đua năm 2012 với các nội dung sau:

I. Mục đích – yêu cầu:

- Tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô hăng hái thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ  các cấp góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.

- Thông qua phong trào thi đua nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội và chất lượng hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy vai trò của giới nữ tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng Thủ đô giàu đẹp – văn minh; Phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các cấp Hội.

-  Kế hoạch thi đua  được triển khai trong các cấp Hội, các nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.

II. Nội dung, chỉ tiêu thi đua:

1. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” (19 diểm)

- Đơn vị cấp huyện và cơ sở có các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; 100% cán bộ và 85% hội viên được tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (khóa XI), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm các luật mới ban hành liên quan đến phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ. (6 điểm)

- Đơn vị cấp huyện chỉ đạo tiếp tục kiện toàn hệ thống CLB phụ nữ cơ sở đảm bảo gọn về đầu mối và không trùng lắp  hội viên (có báo cáo kết quả gửi về Thành hội), nâng cao chất lượng hoạt động CLB phụ nữ. Duy trì và tăng số lượng hội viên, chi, tổ phụ nữ có Báo Phụ nữ Thủ đô và sử dụng báo Hội trong sinh hoạt hội viên. Biên soạn, khai thác tài liệu,  phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở. (4 điểm)

- Đơn vị cấp huyện và 100% cơ sở tiếp tục thực hiện mô hình “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (có đăng kí biện pháp thực hiện, lịch hoạt động và kết quả cụ thể, khuyến khích mô hình mới), tuyên truyền học tập chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” đến 85% hội viên. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xây dựng và nhân điển hình tiến tiến, hàng quý mỗi đơn vị cấp huyện giới thiệu ít nhất 03 điển hình tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua về Thành hội. (4 điểm)

 - Đơn vị cấp huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai, bình xét cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; xây dựng kế hoạch chỉ đạo 100% cơ sở có các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ giai đoạn 2010 – 2015”. (5 điểm)

2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới

- Đơn vị cấp huyện và cơ sở có biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lí, giải quyết đơn thư, hoà giải tại cơ sở. Phối hợp giải quyết kịp thời 100% đơn thư  liên quan đến phụ nữ và trẻ em (trong đó 70% có kết quả). Phát hiện và tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em; chú trọng các vụ việc xâm hại nghiêm trọng đến phụ nữ, trẻ em,  bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em. (5 điểm)

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký giám sát chuyên sâu 1 vấn đề  thực hiện chính sách, luật pháp (có văn bản đăng kí, báo cáo kết quả cụ thể).  (4 điểm)

- Quận/huyện/thị xã duy trì tốt và nhân diện các mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư (có báo cáo kết quả cụ thể). Kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ cơ sở. Phát hiện, phản ánh và phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương. (4 điểm)

- Đơn vị cấp huyện và cơ sở tham mưu cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết 5 năm Chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”. Phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011 – 2015; Phối hợp với Chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Hội phụ nữ tham gia quản lí Nhà nước và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (4 điểm)

3. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường  (20 điểm)

- 100% Quận/huyện/thị xã và cơ sở tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất – kinh doanh do nữ làm chủ hộ, có các hoạt động cụ thể thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng các mô hình phát triển kinh tế, hoạt động CLB nữ doanh nghiệp. (4 điểm)

- 100% cơ sở thực hiện tốt quy chế vay vốn, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ hội viên. (4 điểm)

 - Quận/huyện/thị xã chỉ đạo 100% cơ sở nắm chắc hộ hội viên nghèo và cận nghèo theo chuẩn. 100% hộ nghèo và cận nghèo do nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Mỗi cơ sở giúp 5 hộ thoát nghèo (hoặc phát triển kinh tế, nâng cao mức sống) có địa chỉ, biện pháp cụ thể (4 điểm)

-  Quận/huyện/thị xã đăng ký và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ và con em cán bộ hội viên tại cơ sở, quan tâm tới phụ nữ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mỗi quận/huyện/thị xã giới thiệu việc làm và học nghề cho 500 lao động. (5 điểm)

- Đơn vị cấp huyện và 100% cơ sở có hoạt động cụ thể nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp duy trì nề nếp tổng vệ sinh hàng tuần. Tiếp tục đăng ký và quản lý tốt các đoạn đường, tuyến phố vệ sinh – văn minh đô thị, các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp - nở hoa và có các hoạt động cụ thể thực hiện chương trình hạn chế sử dụng túi nilon. (3 điểm)

4. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. (17 điểm)

- 70% trở lên phụ nữ được truyền thông kiến thức về dân số - KHHGĐ, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản gắn với thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. 100% đơn vị cấp huyện và cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng và có ít nhất 01 mô hình về thực hiện VSATTP...phấn đấu 80% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch” và đạt “Gia đình văn minh hạnh phúc”. (6 điểm)

- 100 % mỗi đơn vị cấp huyện và cơ sở vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng  “Công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo” do Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; mỗi đơn vị cấp huyện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 01- 02 Mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng/1 nhà và tặng 5 xuất học bổng, sổ tiết kiệm (2 triệu/1 xuất) cho trẻ em, phụ nữ nghèo. Tổ chức kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỉ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các hoạt động nhân đạo từ thiện: chăm sóc gia đình chính sách và phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, đơn thân. (6 điểm)

- Quận/huyện/thị xã và cơ sở có các hoạt động tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, chỉ đạo 100% cơ sở rà soát, nắm chắc danh sách người nghiện là chồng, con cán bộ hội viên phụ nữ và phụ nữ nghiện ma túy (có báo cáo kết quả rà soát gửi Thành hội). Mỗi cơ sở giúp ít nhất 1 người cai nghiện có hiệu quả 1 năm trở lên không tái nghiện. 100% người nghiện là chồng con hội viên và phụ nữ nghiện, phụ nữ trở về từ Trung tâm giáo dục lao động xã hội số II (có mặt tại địa bàn) được quản lý, giúp đỡ. 100% cơ sở Hội phối hợp rà soát, phân công cán bộ, hội viên quản lý giáo dục, giúp đỡ trẻ em hư chậm tiến trên địa bàn. (5 điểm)

5. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh (17 điểm)

- Đơn vị cấp huyện và cơ sở tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lí, sinh hoạt hội viên; mỗi quận/huyện/thị xã chỉ đạo thành lập 01 tổ chức Hội trong doanh nghiệp tư nhân. Tỷ lệ phát triển hội viên tăng 2% so với năm 2011 (tập trung phát triển hội viên trong các hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên chưa có hội viên). 85% trở lên hội viên (do hội quản lý) đóng hội phí và quĩ từ thiện theo quy định. 100%  cơ sở có các biện pháp cụ thể phát huy vai trò của hội viên nòng cốt (6 điểm).

- Đơn vị cấp huyện và 100% cơ sở Hội thực hiện công tác kiểm tra theo Điều lệ Hội, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, triển khai Nghị quyết, Điều lệ Hội và tổ chức tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ từ tổ phó trở lên (4 điểm).

- Quận/huyện/thị xã và cơ sở tổ chức rà soát và báo cáo quy hoạch nguồn cán bộ chủ chốt Hội các cấp đến năm 2016 và đến năm 2021, nâng cao chất lượng bình xét cán hội cơ sở giỏi và công tác tham mưu, phát hiện, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú kết nạp Đảng. (3 điểm).

- Đơn vị cấp huyện thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, hệ thống sổ sách đảm bảo chất lượng, cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị và tham gia đầy đủ các hoạt động do Thành hội tổ chức (4 điểm).

* Tổng điểm chuẩn: 90 điểm

* Điểm thưởng: 10 điểm

Tiêu chí thưởng:

- Thưởng cho đơn vị có mô hình đổi mới, sáng tạo (có kế hoạch, lịch tổ chức và báo cáo kết quả cụ thể), chủ động trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt chất lượng và hiệu quả cao.

- Các chỉ tiêu định lượng vượt kế hoạch đề ra

III. Tổ chức thực hiện:

1. Hội LHPN thành phố Hà Nội:

- Chia cụm thi đua:

Cụm 1(khối quận): Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa; Hà Đông. Hai Bà Trưng,  Hoàn Kiếm, Hoàng Mai; Long Biên; Tây Hồ, Thanh Xuân,

Cụm 2 (khối huyện): Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức; Mê Linh, Phúc Thọ, Thạch Thất, Sóc Sơn, Sơn Tây, Từ Liêm,

Cụm 3 (khối huyện): Gia Lâm, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Trì, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hoà, Ban công tác phụ nữ Bộ Tư lệnh Thủ đô; Ban công tác nữ Công an thành phố Hà Nội, Ban công tác nữ Sở cảnh sát phòng cháy – chữa cháy.

- Tổ chức họp Cụm thi đua để rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị trong cụm.

- Cuối năm tổ chức tổng kết đánh giá, xếp loại thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  trong việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

2. Hội LHPN quận/huyện/thị và đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ đặc thù của đơn vị cụ thể hoá kế hoạch thi đua của Thành phố và triển khai tới cơ sở. Đăng ký các nội dung, biện pháp thực hiện với Thành hội trước ngày 15/3/2012.

- Báo cáo ban chuyên đề và ban địa bàn trong quá trình chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Thành hội.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm và khích lệ phong trào thi đua.