Số: 24/CTr-HLHPNHN-HKHHN: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Hội Khuyến học Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 (02:03 20/03/2018)

 

Chương trình Số: 24/CTr-HLHPNHN-HKHHN:  Dowload tại đây