Số: 32/KH-BTV: “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” (11:09 12/09/2018)

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG VỤ

 
Số: 32/KH-BTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 

Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ 2017-2022 trong các cấp Hội phụ nữ Hà Nội

—-

Thực hiện Chương trình hành động số 05/CTr- BCH ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV; Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung trọng tâm sau:

 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

     1. Thông qua việc triển khai thực hiện khâu đột phá để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội; đẩy mạnh việc tập hợp các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội;

     2. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Hội, phong trào phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

 

    3. Việc tổ chức thực hiện khâu đột phá cần cụ thể, thiết thực, huy động được sự tham gia của các cấp Hội và cán bộ, hội viên toàn thành phố đoàn kết, quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, hành động vì cơ sở; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội cơ sở và hội viên nòng cốt.

 

  1. NỘI DUNG:

– Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp phụ nữ; nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới; động viên khích lệ phụ nữ phát huy vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội;

 

– Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội tại cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, tổ chức có liên quan để triển khai các hoạt động đến các đối tượng phụ nữ.

 

– Vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; tăng cường xã hội hóa, khai thác các nguồn  lực tổ chức các hoạt động sự kiện; liên kết, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tập trung nguồn lực hỗ trợ cơ sở, đặc biệt quan tâm những cơ sở khó khăn vùng xa trung tâm.

 

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội tại các cơ sở nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đồng thời phát hiện những gương điển hình để tuyên truyền, nhân rộng; giải quyết những khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện có đông phụ nữ tham gia; tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội liên quan đến tổ chức Hội cơ sở.

 

– Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình sáng tạo trong tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên.

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

  1. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở

 

– Tiếp tục tập huấn, quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, hội viên cấp cơ sở lồng ghép trong quá trình triển khai công tác Hội năm 2018, chú trọng các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội, xây dựng và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, hướng dẫn xếp loại tổ chức cơ sở Hội, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội các cấp …

 

– Tổ chức rà soát, thống kê các loại hình tổ chức Hội cơ sở tại địa phương; xác định những tổ chức Hội cơ sở có tỷ lệ thu hút dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội (hoàn thành trước 15/4/2018);

 

– Tổ chức thực hiện các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ củng cố cơ sở Hội trung bình và yếu, các địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Hướng dẫn các chi hội, tổ phụ nữ chủ động, sáng tạo trong hoạt động xây dựng quỹ Hội và thu, nộp hội phí theo quy định; định kỳ kiểm tra việc quản lý, sử dụng hội phí, quỹ hội, không để xẩy ra tình trạng vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, sử dụng hội phí, quỹ hội không đúng mục đích dẫn đến khiếu kiện, cán bộ bị xử lý kỷ luật;

 

– Nắm tình hình biến động đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, Chi hội trưởng, tổ trưởng; rà soát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Chủ tịch/nguồn Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và Chi hội trưởng, tổ trưởng để có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản về công tác phụ nữ, công tác xã hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở; Giao Hội LHPN cấp huyện mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho chi hội trưởng, tổ trưởng; Hội LHPN cấp cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ cho chi hội trưởng, tổ trưởng theo hướng “cầm tay chỉ việc”, nơi nào khó khăn Chủ tịch Hội LHPN cơ sở trực tiếp tổ chức hoạt động tại chi, tổ Hội.

 

– Chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng là những người tự nguyện, có uy tín, nhiệt tình với công việc, gần gũi với hội viên, phụ nữ; biết tập hợp, quy tụ, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, quản lý hội viên; có kỹ năng trình bày, vận động, thuyết phục, điều hành sinh hoạt nhóm, nắm bắt tình hình, tư tưởng, hội viên phụ nữ; Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức Hội ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Điều lệ Hội khi có hướng dẫn của cấp ủy và ngành chức năng;

 

– Hàng năm, các cơ sở Hội bám sát chỉ tiêu Nghị quyết, xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động sát với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tránh dàn trải.

 

– Củng cố, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt và lực lượng cốt cán; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc nắm tình hình và tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại, bạo lực có liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

 

– Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở và chi hội trưởng, tổ trưởng nắm chắc nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đối với mỗi cơ sở; định kỳ phát hiện, tổng hợp các kiến nghị đề xuất, phản ánh những bất cập trong quá trình triển khai Nghị quyết tại cơ sở lên Hội cấp trên (lồng ghép trong báo cáo thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng và 1 năm);

 

      2. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội viên trong tình hình mới

 

– Tổ chức tập huấn kỹ năng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp về công tác tập hợp phụ nữ, phát triển, quản lý hội viên;

 

– Tập huấn và hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở Hội trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý hội viên (khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai ứng dụng); khai thác nguồn lực hỗ trợ các cơ sở Hội ứng dụng CNTT trong quản lý hội viên (thực hiện trong năm 2018);

 

– Chủ động biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trong sinh hoạt hội viên, sinh hoạt cộng đồng. Khai thác, sử dụng có hiệu quả Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thủ đô, Website của Hội trong thông tin, tuyên truyền kiến thức cho hội viên, phụ nữ.

 

– Cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt hội viên theo hướng thiết thực, hấp dẫn và dân chủ phù hợp với nhu cầu của hội viên; tăng cường tính tự nguyện, tự giác, tự quản của hội viên tham gia hoạt động Hội;

 

– Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, đa dạng hóa các hoạt động Hội để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, thông qua đó vận động chị em tham gia tổ chức Hội; Chỉ đạo điểm, hướng dẫn các cơ sở Hội trong công tác tập hợp phụ nữ đặc thù khó thu hút tại địa phương, tập trung các giải pháp đối với các cơ sở Hội có tỉ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên dưới 50%; Xây dựng các mô hình tập hợp hội viên phù hợp theo từng nhóm đối tượng như nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ tiểu thương, nữ lãnh đạo quản lý, nữ công nhân lao động tại khu dân cư, khu nhà trọ, nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tôn giáo, dân tộc… Rà soát, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình thu hút, tập hợp phụ nữ hiệu quả;

 

– Tăng cường ký kết và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động liên ngành, khai thác các nguồn lực và xã hội hóa các hoạt động Hội tại địa phương, đơn vị; Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các chương trình, đề án hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ yếu thế trong quá trình đô thị hóa;

 

– Phát hiện và hỗ trợ kịp thời những phụ nữ, trẻ em bị vi phạm quyền lợi; chủ động phản ảnh lên Hội cấp trên những vụ việc khó, phức tạp vượt quá khả năng giải quyết của cấp mình để có biện pháp can thiệp phù hợp; tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em thuộc địa phương, đơn vị.

 

– Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, trong nhiệm kỳ tổ chức giao lưu hội viên nòng cốt tại các cấp Hội để tôn vinh những đóng góp của hội viên, tạo diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ.

 

  1. Phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ

– Các cấp Hội tổ chức nhiều hình thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đề xuất, kiến nghị của các tầng lớp phụ nữ; mở các diễn đàn, đối thoại để hội viên, phụ nữ thảo luận, trình bày nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền các cấp, với tổ chức Hội để kịp thời giải quyết.

 

– Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quyền, trách nhiệm của công dân, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nghị quyết của Hội phụ nữ các cấp; tham gia giám sát, phát hiện những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên;

 

– Chủ động tham gia phản biện xã hội vào các dự thảo chính sách, pháp luật, đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội liên quan tới đời sống của phụ nữ và tổ chức Hội; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để phụ nữ nêu ý tưởng, sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

 

– Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua tiếp cận tín dụng, vốn vay ưu đãi từ các nguồn của Hội, giúp phụ nữ cải thiện đời sống vật chất, có điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tự tin thể hiện bản thân trong các hoạt động cộng đồng và trong cuộc sống;

 

– Cung cấp sách báo khoa học thường thức cho hội viên phụ nữ tại cơ sở; tổ chức các hoạt động tuyên dương điển hình chi hội trưởng, tổ trưởng gắn với các mô hình, giải pháp sáng tạo đã góp phần tạo dấu dấn cho hoạt động Hội tại cơ sở của địa phương, đơn vị;

 

 

  1. Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động Hội tại cơ sở

 

– Hội LHPN Thành phố chủ trì triển khai thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” (nghiệm thu trong năm 2018);

 

– Trong nhiệm kỳ, tùy từng điều kiện thực tế, mỗi cấp Hội địa phương, đơn vị tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giải pháp tập hợp, phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; các yếu tố tác động, chi phối đến yêu cầu đổi mới công tác phụ nữ trong tình hình mới; các chính sách nhằm nâng cao quyền năng kinh tế và địa vị chính trị xã hội của phụ nữ…

   VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN     

       1. Hội LHPN Hà Nội

– Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ 2017-2022 trong các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hội LHPN các quận/huyện/thị xã tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức sơ kết vào năm 2019 và tổng kết vào năm 2021 gắn với đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ Thành phố Hà Nội giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ;

 

– Xây dựng và trình Thành ủy, UBND thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố; các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV, kế hoạch thực hiện các đề án của Chính phủ giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì; tăng cường ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại cấp Thành phố làm cơ sở cho các cấp Hội địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động trong các tầng lớp phụ nữ;

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động và kết nạp các tổ chức thành viên theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật có liên quan; Phát huy vai trò, sự tham gia của Hội Nữ trí thức Hà Nội, Hiệp hội nữ doanh nhân, Hội nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội trong các hoạt động của Hội LHPN thành phố; Kết nối mạng lưới cộng tác viên là các nữ luật sư, nữ luật gia, nữ kiểm sát viên và nữ thẩm phán tham gia tích cực vào quá trình bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em từ cơ sở;

 

– Tăng cường tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các tầng lớp phụ nữ trong quá trình giám sát, phản biện xã hội, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có liên quan đến phụ nữ trên địa bàn thành phố.

 

– Thực hiện trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ Thủ đô trong việc hỗ trợ, giúp đỡ 04 cơ sở Hội miền núi khó khăn của tỉnh Điện Biên và Kon Tum trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động;

 

– Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định về việc đi công tác cơ sở của cán bộ chuyên trách cấp thành và cấp quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-BTV ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội gắn với việc hỗ trợ cơ sở trung bình và yếu, cơ sở có tỷ lệ tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội, cơ sở tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, TTATXH có liên quan đến phụ nữ …

 

– Giao Ban Tổ chức – kiểm tra Hội LHPN Hà Nội là đầu mối tham mưu việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong các các cấp Hội phụ nữ Hà Nội; các ban, đơn vị trực thuộc Thành hội tham mưu thực hiện các nội dung của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

  1. Hội LHPN quận/huyện/thị xã và cơ sở

 

– Căn cứ nội dung và biện pháp Kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị;

 

– Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch; 

  

– Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Hội cơ sở theo phân cấp quản lý tại “Quy chế bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và Chi hội trưởng” ban hành kém theo Quyết định số 1157/QĐ – ĐCT ngày 12/2/2018 của ĐCT Trung ương Hội LHPN Việt Nam; quan tâm các kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động Hội cơ sở, kỹ năng điều hành sinh hoạt hội viên, phương pháp tập hợp, phát triển hội viên, kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã hội …

 

– Chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, cán bộ, hội viên và hoạt động Hội của địa phương (xong trong quý I/2018); xây dựng các mô hình thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ; ứng dụng CNTT trong quản lý hội viên; sát sao, hỗ trợ hoạt động của các chi, tổ phụ nữ;

 

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; phát hiện những khó khăn, bất cập, phản ánh kịp thời về Hội cấp trên; Hội LHPN các quận/huyện/thị xã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Hội LHPN Hà Nội (qua báo cáo 6 tháng, báo cáo năm); Tổ chức sơ kết vào  năm 2019 và tổng kết thực hiện kế hoạch vào năm 2021 gắn với đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ.  

 

 

 

Nơi nhận:

– ĐCT TW Hội LHPN VN;                               

– Ban TC TW Hội LHPN VN;

– Ban Tổ chức, Ban dân vận Thành ủy Hà Nội;

– TT, BTV, các ban Hội LHPN Hà Nội;

– Hội LHPN các Q/H/Thị xã và tương đương;

– Lưu VT, TC-KT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Phương Hoa

 


Bài viết liên quan