Tăng cường nghiên cứu, đổi mới công tác chỉ đạo trong hệ thống Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (04:07 25/07/2018)

 

 

Hội LHPN Hà Nội là tổ chức chính trị- xã hội đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong mỗi giai đoạn phát triển, Hội LHPN Hà Nội luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.  

 

Là cấp thứ hai trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị thành phố, Hội LHPN Hà Nội chịu sự lãnh đạo của TW Hội và Thành ủy Hà Nội.

 

Hoạt động của Hội LHPN Hà Nội bao gồm hoạt động nghiên cứu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, TW Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Hà Nội thành các chương trình, kế hoạch của Hội LHPN TP; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, sơ tổng kết trong các cấp Hội, tới cán bộ, hội viên phụ nữ; hoạt động tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến phụ nữ thành phố và hoạt động Hội. Trong đó hoạt động nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo có vị trí quan trọng, định hướng cho hoạt động tổ chức triển khai thực hiện.

 

Nhìn lại chặng đường mười năm qua, thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, nhiều thuận lợi song không ít khó khăn thách thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội không ngừng tìm tòi, nghiên cứu cải tiến công tác chỉ đạo, thi đua trong hệ thống Hội, tập trung các hoạt động về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực hơn với phụ nữ, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giảm nghèo, tăng giàu, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Các nội dung hoạt động của Hội được chỉ đạo gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các phong trào, cuộc vận động như phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, “Phòng chống ma túy từ gia đình”, “ Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

 

Bên cạnh đó, Hội đã chủ động xây dựng, chỉ đạo triển khai các đề án, cuộc vận động mới đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô như đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô”; đề án “Văn hóa ứng xử người phụ nữ Hà Nội” (năm 2009); Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” (năm 2018); đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt Hội LHPN xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh” qua hai giai đoạn (từ 2007-2016); đề án “Tăng cường thu hút lao động nữ tham gia tổ chức Hội LHPN trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2020”; ban hành Quy chế về đi công tác cơ sở của đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách, tăng cường nắm bắt và định hướng tư tưởng của hội viên, phụ nữ, phát hiện kịp thời những bức xúc phát sinh.

 

Một số mô hình mới, hiệu quả đã được chỉ đạo triển khai nhân rộng trong mười năm qua như mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình); mô hình chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang (thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP); mô hình đoạn đường nở hoa, biến điểm rác tồn đọng thành vườn hoa, điểm hoa phụ nữ tự quản, mô hình sạch đồng ruộng… (thực hiện chỉ đạo của TP về trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới); mô hình CLB nữ lao động nhập cư, CLB nữ lao động giúp việc gia đình…. (cụ thể hóa chủ trương của TW Hội, Thành ủy Hà Nội về mở rộng việc tập hợp phụ nữ). Chỉ đạo các nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm phụ nữ đặc thù như nữ công nhân lao động, nữ lao động nhập cư, phụ nữ khối chợ – kinh doanh dịch vụ, nông dân, nữ hưu trí-nội trợ….

 

Nhằm khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động Hội, Hội LHPN Hà Nội đã quan tâm đổi mới phương thức chỉ đạo thi đua theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội cấp dưới, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, chi tổ phụ nữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Hội. Hàng năm, Hội LHPN TP xác định trọng tâm chỉ đạo, đề ra một số nội dung và chỉ tiêu định hướng. Các quận, huyện Hội chủ động xác định nội dung và chỉ tiêu trọng tâm của cụm thi đua. Các hoạt động chỉ đạo của Thành hội đều đưa về tổ chức theo cụm thi đua. Chính vì vậy, việc tổ chức và theo dõi đánh giá thi đua của các cấp Hội  có nhiều chuyển biến, đặc biệt tăng cường việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay giữa các quận, huyện và cơ sở. Để khích lệ thi đua trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ TP, Hội luôn quan tâm công tác động viên khen thưởng kịp thời. Từ năm 2013, Thành hội đã ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.  Thông qua các hoạt động thiết thực, các cấp Hội đã tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Số hội viên hội quản lý đến tháng 2/2018 là 860.662 người (tăng 22% so với năm 2008).

 

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động của Hội còn hạn chế. Các phong trào, cuộc vận động của Hội còn chậm đổi mới, chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội và nhu cầu ngày càng cao của phụ nữ; chưa xây dựng được nhiều mô hình hay, có sức lan tỏa trong cả nước[1]. Trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của các cấp Hội vẫn còn biểu hiện hành chính, dàn trải, chạy theo thành tích. Năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo, phát hiện vấn đề của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

 

 Những năm tới, phong trào phụ nữ và hoạt động các cấp Hội phụ nữ TP tiếp tục có những thuận lợi cơ bản và tiềm năng để phát triển. Hành lang pháp lý cho sự phát triển của phụ nữ, bình đẳng giới và hoạt động Hội tiếp tục được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hoàn thiện. Việc tinh gọn tổ chức – bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động là yêu cầu tất yếu đối với Hội LHPN TP Hà Nội cũng như các tổ chức chính trị-xã hội. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đặt ra nhiệm vụ “ Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể CT – XH gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ…”. Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới” xác định nhiệm vụ “ Các cấp Hội LHPN TP phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ của TP đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả cao…

 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, có hiệu quả cao”. Tuy nhiên, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ ngày càng đa dạng, dự báo khoảng cách ngay trong chính các tầng lớp phụ nữ sẽ tăng lên (về trình độ, về điều kiện kinh tế, thu nhập…). Xã hội ngày càng phát triển cũng kéo theo một số vấn đề như tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ do trình độ tay nghề thấp, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ nhỏ, chăm sóc người già chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, tội phạm và tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em tiềm ẩn nhiều nguy cơ, môi trường ô nhiễm, an toàn thực phẩm không đảm bảo….

 

Bên cạnh đó, ngân sách hỗ trợ của nhà nước sẽ ngày càng hạn hẹp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, sự cạnh tranh của nhiều tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, nhiều nhóm sở thích là những thách thức lớn, đòi hỏi hoạt động Hội LHPN Hà Nội phải thực chất hơn, sáng tạo, phong phú hơn, mang lại lợi ích thiết thực hơn với phụ nữ, có sức sức hấp dẫn, lôi cuốn phụ nữ, tạo niềm tin và sự gắn bó của hội viên, phụ nữ với Hội.

 

Để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn mới, một trong những giải pháp quan trọng đặt ra với tổ chức Hội LHPN Hà Nội là phải coi trọng và đầu tư đúng mức cho việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, xác định đúng vấn đề ưu tiên, vừa giải quyết những yêu cầu trước mắt vừa có tính chiến lược lâu dài. Đồng thời đổi mới cách thức chỉ đạo thi đua trong các cấp Hội. Tăng cường vai trò của cấp thành phố, quận, huyện trong chỉ đạo, tham mưu đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội và tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển.

 

Tập trung nghiên cứu về tình hình phụ nữ TP, những vấn đề khó khăn và nhu cầu của các nhóm phụ nữ (nông thôn, khu vực đường phố, nữ trí thức, nữ lao động nhập cư, phụ nữ kinh doanh, dịch vụ, nữ doanh nghiệp…) giúp cho tổ chức Hội tìm ra những nội dung, hình thức vận động, tập hợp hiệu quả.

 

Nghiên cứu, đánh giá, tổng kết những phong trào, mô hình, cách làm đã triển khai, nhất là những phong trào đã qua nhiều nhiệm kỳ như phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” giúp Hội LHPN Hà Nội rút kinh nghiệm cả về nội dung và cách thức thực hiện, đề xuất những thay đổi hoặc những sáng kiến về phong trào và mô hình mới thiết thực hơn, có đặc trưng riêng của phụ nữ Thủ đô, đáp ứng tốt hơn sự phát triển không ngừng của xã hội và nhu cầu của phụ nữ.

 

Chủ động và phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu đánh giá những vấn đề về bình đẳng giới trên địa bàn TP, tác động của nền kinh tế mở tới gia đình hiện nay, bạo lực gia đình, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, công tác cán bộ nữ…làm cơ sở cho việc đề xuất, tham mưu với Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn giúp lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội trong một số lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Huy động sự tham gia của đội ngũ nữ trí thức trong các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động chung của Hội.

 

Đa dạng hóa các hình thức thi đua: phát động thi đua cao điểm, thi đua ngắn hạn, thường xuyên, đột xuất, thi đua theo lĩnh vực, thi đua trong từng nhóm phụ nữ với đặc thù riêng; xác định rõ trọng tâm trong từng giai đoạn,với những công trình, phần việc thi đua cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò của các cụm thi đua trong nghiên cứu xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua, theo dõi và đánh giá thi đua; tăng cường kết nối, trao đổi học tập lẫn nhau giữa các đơn vị trong cụm thi đua; Coi trọng chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực, các chuyên đề nhất là các nội dung khó, nội dung mới. Đánh giá thi đua đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.

 

Hội LHPN các quận, huyện và cơ sở căn cứ điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị để chủ động lựa chọn trọng tâm, trọng điểm trong từng hoạt động, theo từng giai đoạn, xác định những nhóm phụ nữ cần tập trung, coi trọng chất lượng và tính bền vững, tránh dàn trải và quá tải công việc, máy móc, dập khuôn, chạy theo thành tích.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nghiên cứu giảm tải hội họp nhiều ở cấp TP; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, nắm bắt, trao đổi thông tin, quản lý công việc giữa các cấp Hội; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp; tăng cường đầu tư nguồn lực cho cơ sở Hội, nhất là cơ sở còn yếu, địa bàn có khó khăn, phức tạp nảy sinh, cán bộ hạn chế năng lực tổ chức hoạt động. Thực hiện nghiêm túc quy chế đi cơ sở của đội ngũ cán bộ chuyên trách Thành, quận, huyện.

 

Phát huy quyền làm chủ của hội viên, mở rộng các hình thức để hội viên tích cực, chủ động tham gia đóng góp cho Hội, cho sự phát triển của Thủ đô. Thông qua nhiều hình thức để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ,hội viên, phụ nữ TP, những vấn đề bức xúc phát sinh, tránh để xảy ra các điểm nóng; tăng cường các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm để hội viên, phụ nữ được trao đổi các ý tưởng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất tâm tư, nguyện vọng chính đáng với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội. Năm 2019 và cuối nhiệm kỳ 2021, Hội LHPN TP tổ chức khảo sát nghiên cứu về mức độ thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP, làm cơ sở cho việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội nửa cuối nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các cấp Hội quân tâm  biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai xét chọn, biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu hàng năm đồng thời nghiên cứu các hình thức biểu dương đối với tập thể Hội và cá nhân cán bộ Hội giỏi. Chủ động giới thiệu các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu cho Ban thi đua khen thưởng TP và các ngành biểu dương, khen thưởng. Định kỳ biên tập tư liệu về các gương điển hình, mô hình cách làm hay thành tài liệu tuyên truyền trong các cấp Hội toàn TP.

 

Xã hội ngày càng phát triển tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới đòi hỏi tất yếu tổ chức Hội phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, để thực sự làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, là cầu nối giữa các tầng lớp phụ nữ Thủ đô với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

 

 

[1] Kết quả khảo sát hội viên tại 4 địa bàn (Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đông Anh và Ba Vì) cho thấy chỉ 52,2% hội viên đánh giá các phong trào của Hội là sáng tạo.

 

Phương Ly – Ban Tuyên giáo