Thông tri số 19: Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XVI (09:01 23/01/2021)