Tổ chức các hoạt động trong ” Tuần lễ áo dài” (01:04 15/04/2020)