Kế hoạch 64: Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026 (10:01 23/01/2021)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG VỤ

 

Số:  64/KH – BTV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

      Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

 

Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI

nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

Thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

 

– Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Đại hội được tổ chức nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

 

– Đại hội đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào, hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 1. Yêu cầu

 

– Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sắc của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền.

 

– Đại hội được tiến hành trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp phụ nữ vào xây dựng văn kiện Đại hội; phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ Hội các cấp trước Đại hội và phong trào phụ nữ Thủ đô.

 

 1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

 

1- Đánh giá phong trào phụ nữ; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026;

 

2- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành;

 

3- Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên trực tiếp và Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc;

 

4- Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu có);

 

5- Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành;

 

6- Bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp.

 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

 

 1. Xây dựng văn kiện Đại hội

 

1.1. Báo cáo chính trị trình Đại hội

 

– Báo cáo chính trị đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, địa vị của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực; vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong công tác vận động phụ nữ, thể hiện tính đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, là cầu nối giữa phụ nữ với Đảng, Nhà nước và ngược lại; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm;

 

– Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới, Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong bối cảnh mới. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước. Bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó được xã hội và phụ nữ quan tâm.

 

 

1.2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

 

– Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, nhiệm vụ, nghị quyết từng kỳ họp để kiểm điểm với tinh thần phê và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân, hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới;

 

– Gắn với việc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

1.3. Tham luận tại Đại hội

 

Lựa chọn nội dung tham luận gắn với việc giải quyết có hiệu quả các nhu cầu của phụ nữ tại địa phương, đơn vị; những vấn đề có tính đại diện cho các lĩnh vực, vùng miền, đối tượng. Chú ý nêu cách làm hay, sáng tạo, những điểm mới, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức Hội. Khuyến khích các tham luận có minh họa thể hiện kết quả đạt được về mô hình mới, cách làm sáng tạo, các giải pháp thực hiện hiệu quả.

 

1.4. Thảo luận, đóng góp ‎‎ý kiến vào dự thảo các văn kiện

 

– Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội:

 

Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội; các chuyên gia, cộng tác viên của Hội, đại biểu các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo địa phương, báo cáo cấp ủy‎ cấp trực tiếp và Hội cấp trên.

 

– Đối với văn kiện cấp trên:

 

+ Việc thảo luận các dự thảo văn kiện được tiến hành trước hoặc trong Đại hội. Để đảm bảo sự tham gia của đông đảo cán bộ Hội, các tầng lớp phụ nữ, việc thảo luận nên tổ chức trước Đại hội bằng các hình thức phong phú, đa dạng (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua báo chí, văn bản…), thiết thực, phù hợp, có trọng tâm, đảm bảo chất lượng. Đại hội có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, ý kiến thảo luận của Đại hội phụ nữ cấp dưới để trình Đại hội cấp mình (thông qua những vấn đề đã được thống nhất và tập trung thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau).

 

+ Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có):

 

1.5. Các văn bản khác

 

Diễn văn khai mạc, bế mạc; dự thảo Nghị quyết đại hội; các bài phát biểu của lãnh đạo cấp ủy, Hội cấp trên; phụ lục số liệu, chương trình, kịch bản Đại hội… cần được phân công chuẩn bị kịp thời, chất lượng.  

 

 1. Chuẩn bị nhân sự

 

2.1 Quan điểm xây dựng Ban Chấp hành

 

– Ban Chấp hành cơ bản đảm bảo tính đại diện, tính liên hiệp các tầng lớp phụ nữ, quan tâm các địa bàn, lĩnh vực có đông nữ; quan tâm đến những nhân tố tiêu biểu có ảnh hưởng tích cực trên các lĩnh vực.

 

– Số lượng Ban Chấp hành phù hợp trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới.  

 

– Đảm bảo kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, tính kế thừa, phát triển. Bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số (ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số).

 

2.2. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

 

Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành phố. Trong đó, chú ý các tiêu chuẩn:

 

– Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được hội viên, phụ nữ và nhân dân tín nhiệm.

 

– Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu. Bản thân không tham nhũng, lãng phí, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực. Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, ham học hỏi, cầu tiến bộ.

 

– Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

– Có năng lực chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành. Phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nhiệt tình, tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; đoàn kết, phát huy được năng lực đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công.

 

– Có kinh nghiệm phối hợp, vận động, thuyết phục quần chúng và khả năng nghiên cứu.

 

– Đủ tuổi và sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

2.3. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt:

 

– Ngoài đáp ứng tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành, người tham gia Ban Thường vụ là những người tiêu biểu trong Ban Chấp hành. Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải là người qua thực tiễn thể hiện là có năng lực quản lý, lãnh đạo; có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp; có khả năng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

 

– Về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị:

 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp Thành phố: phải có trình độ đại học về chuyên môn trở lên và cao cấp lý luận chính trị;

 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện: phải có trình độ đại học về chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị;

 

+ Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở: đạt trình độ trung cấp trở lên về chuyên môn và trung cấp về lý luận chính trị. Đối với cơ sở đặc thù thuộc vùng núi, vùng xa trung tâm, vùng dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định của địa phương.

 

2.4. Cơ cấu Ban Chấp hành

– Cán bộ Hội:

 

+ Cấp Thành phố: Đảm bảo cơ cấu Thường trực Hội LHPN Hà Nội; các ban/đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên trách Thành Hội (mỗi đơn vị ít nhất 01 uỷ viên); Chủ tịch Hội LHPN quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc.

 

Cấp huyện: Đảm bảo cơ cấu Thường trực Hội LHPN huyện, đại biểu cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách huyện và Chủ tịch Hội cấp cơ sở.

 

+ Cấp cơ sở: Đảm bảo cơ cấu gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các chi hội trưởng. Trường hợp, cơ sở có quá nhiều hoặc quá ít chi hội, việc cơ cấu bao nhiêu cán bộ Hội tại địa bàn dân cư cho phù hợp sẽ do cấp ủy và Ban Chấp hành Hội LHPN cấp huyện hướng dẫn.

 

– Cơ cấu ngành và cá nhân tiêu biểu: Nhân sự giới thiệu phải là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể (trường hợp đặc biệt, có thể cơ cấu nhân sự đang trong quy hoạch chức danh lãnh đạo) và cá nhân tiêu biểu là người đứng đầu đơn vị, tổ chức ngoài Nhà nước hoặc tiêu biểu ở một lĩnh vực nào đó.

 

– Cơ cấu tổ chức thành viên: Nhân sự giới thiệu phải là lãnh đạo các tổ chức thành viên.

 

2.5. Độ tuổi tham gia Ban Chấp hành:

 

Đảm bảo 3 độ tuổi trong Ban Chấp hành: dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40-50%; còn lại trên 50 tuổi.

 

 Đối với nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành là cán bộ, công chức Hội các cấp và cán bộ, công chức đang công tác tại các ban, ngành, đoàn thể: Thực hiện theo tinh thần kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Cụ thể:

 

+ Đối với cấp cơ sở: Tham gia lần đầu phải bảo đảm sinh từ tháng 3/1971 trở lại đây; nếu tái cử, phải bảo đảm sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây (thời điểm tính tuổi tham gia Ban Chấp hành là tháng 01/2021 – thời điểm bắt đầu tổ chức Đại hội cấp cơ sở).

 

+ Đối với cấp huyện: Tham gia lần đầu phải bảo đảm sinh từ tháng 6/1971 trở lại đây; nếu tái cử, phải bảo đảm sinh từ tháng 12/1968 trở lại đây (thời điểm tính tuổi tham gia Ban Chấp hành là tháng 6/2021 – thời điểm bắt đầu tổ chức Đại hội cấp huyện)

 

+ Đối với cấp Thành phố: Tham gia lần đầu phải bảo đảm sinh từ tháng 9/1971 trở lại đây; nếu tái cử, phải bảo đảm sinh từ tháng 3/1969 trở lại đây (thời điểm tính tuổi tham gia Ban Chấp hành là tháng 10/2021 – thời điểm bắt đầu tổ chức Đại hội cấp Thành phố).

 

– Đối với nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành thuộc cơ cấu tiêu biểu (trong các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tôn giáo…) và ủy viên Ban Chấp hành cấp cơ sở (không phải là cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn): Căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn, giới thiệu theo vị trí chức danh, lĩnh vực ngành nghề mà không quy định độ tuổi cụ thể nhưng cần từng bước trẻ hóa đội ngũ và chú ý tiêu chuẩn về năng lực trình độ.

 

2.6. Số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt

 

– Số lượng ủy viên Ban Chấp hành ở mỗi cấp do Đại hội cấp đó quyết định trên cơ sở số lượng cán bộ chuyên trách, công tác phối hợp với các ngành; số lượng hội viên, phụ nữ thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực, thành phần dân tộc, tôn giáo; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, tình hình sắp xếp các đơn vị hành chính ở địa phương và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành ở mỗi cấp: thực hiện giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

 

– Số lượng ủy viên Ban Thường vụ: Không quá 1/3 số ủy viên Ban Chấp hành.

 

– Số lượng Phó Chủ tịch cấp cơ sở: 01 người; cấp huyện: không quá 02 người; cấp Thành phố: không quá 03 người. Các trường hợp đặc biệt do cấp ủy cùng cấp quyết định.

 1. Về đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên

 

3.1. Thành phần đại biểu chính thức

– Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm;

– Đại biểu do Đại hội cấp dưới trực tiếp bầu hoặc từ hội nghị chi hội (đối với Đại hội cấp cơ sở);

– Đại biểu chỉ định: số lượng không quá 10% tổng số đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định.

3.2. Số lượng đại biểu chính thức dự đại hội

– Đại biểu dự đại hội do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định. Căn cứ để quyết định số lượng đại biểu:

+ Số đơn vị hành chính, đơn vị trực thuộc;

+ Tình hình sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương;

+ Số lượng hội viên, phụ nữ;

+ Số tổ chức thành viên;

+ Điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

– Số lượng đại biểu ở mỗi cấp theo định hướng:

+ Cấp cơ sở: tối đa 150 đại biểu.

+ Cấp huyện: tối đa 200 đại biểu.

+ Cấp Thành phố: tối đa không quá 500 đại biểu.

 

3.3. Bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên trực tiếp

 

Căn cứ vào số lượng hội viên, số đầu mối trực thuộc và vị trí đặc thù của từng tổ chức, Ban Chấp hành cấp triệu tập phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội cho phù hợp.

– Tiêu chuẩn:

+ Là những cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; được bầu từ đại hội cấp dưới /hội nghị Chi hội phụ nữ theo số lượng và cơ cấu cấp tổ chức đại hội phân bổ.

+ Có khả năng tham gia đóng góp vào nội dung của đại hội và tuyên truyền, phổ biến kết quả đại hội.

– Tổ chức bầu đại biểu:

+ Việc bầu đại biểu dự đại hội phải căn cứ vào Điều 12, Điều lệ Hội; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; Quyết định phân bổ đại biểu của Hội cấp trên trực tiếp.

+ Đại hội được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên khi đại biểu chính thức vắng mặt.

+ Tại thời điểm Đại hội, không bầu những đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác Hội khi đã có thông báo nghỉ hưu.

 

 1. Công tác tuyên truyền về Đại hội

 

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Đại hội, cả chiều sâu và bể nổi tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đối với đại hội; đẩy mạnh các hình thức truyền thông qua ứng dụng mạng xã hội để tạo sự lan tỏa trên không gian mạng.

– Chủ động phối hợp với các cơ quan văn hóa, thông tin đại chúng để tuyên truyền trên các báo, đài phát thanh, truyền hình và trên các trục đường chính vào trung tâm quận, huyện, xã, phường cần có khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về đại hội.

– Trang trí trong và ngoài hội trường đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; chú ‎ý các khẩu hiệu hành động, thông điệp truyền thông dễ nhớ, dễ thực hiện…

 

 1. Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

* Thời gian chính thức tổ chức Đại hội ở từng cấp như sau:

– Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở: không quá 01 ngày, từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021. Thời gian tiến hành hội nghị chi, tổ phụ nữ là 1/2 ngày, hoàn thành trước 15/3/2021.

– Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tương đương: không quá 1,5 ngày; bắt đầu từ quý II/2021, hoàn thành trước 31/8/2021.

– Đại hội đại biểu phụ nữ cấp Thành phố: không quá 2 ngày, thực hiện trong quý IV/2021, dự kiến tháng 10/2021.

* Thời gian tổ chức Đại hội điểm đối với cấp cơ sở tiến hành trong quý I/2021; đối với cấp huyện tiến hành trong đầu quý II/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội:

– Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố về công tác tổ chức Đại hội; Tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách Thành, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc về công tác chuẩn bị Đại hội, quy trình tổ chức Đại hội và cách xử lý một số tình huống thường gặp trong Đại hội.

– Thành lập các tiểu ban chuẩn bị và tổ chức đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban hậu cần. Thành lập các tổ công tác chỉ đạo Đại hội cấp huyện và cơ sở. Các tiểu ban xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai công tác chuẩn bị đại hội.

– Gửi đề cương báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI và góp ý thảo luận phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến kịp thời chất lượng.

– Xây dựng kế hoạch, lựa chọn chỉ đạo 01 quận, 01 huyện tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm vào đầu quý II/2021.

– Duyệt báo cáo và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện theo quy định.

– Trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Báo cáo chính trị; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch trước khi tiến hành Đại hội theo quy định.

– Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; báo cáo Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt; xây dựng quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

– Ban Tổ chức Thành Hội: có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ  Thành Hội theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả đại hội phụ nữ các cấp; Hướng dẫn đề cương báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN cấp huyện trình đại hội, công tác nhân sự Ban Chấp hành tại đại hội phụ nữ các cấp, nguyên tắc bầu cử, quy chế làm việc của đại hội và các văn bản khác có liên quan đến tổ chức đại hội.

– Ban Tuyên giáo Thành Hội: có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; công tác thông tin, báo chí; chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên phụ nữ trước, trong và sau đại hội phụ nữ các cấp. Tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

– Văn phòng Thành Hội: thực hiện chỉ đạo của tiểu ban văn kiện đại hội phụ nữ Thành phố; tham mưu xây dựng đề cương, chủ trì biên tập, tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện các văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI; hướng dẫn đề cương báo cáo chính trị đại hội phụ nữ cấp dưới; tham mưu chuẩn bị kinh phí các điều kiện phục vụ đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố và hỗ trợ đại hội điểm. Tham mưu phát động đợt thi đua đặc biệt trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô chào mừng Đại hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2021.

– Các ban, đơn vị trực thuộc Thành Hội thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của các tiểu ban chuẩn bị đại hội.

 

 1. Hội LHPN quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc

 

– Quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình. Mỗi đơn vị chọn 01 cơ sở tiến hành đại hội điểm vào quý I/2021 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Thành lập các tiểu ban hoặc tổ giúp việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cơ sở.

– Trình, xin ý kiến Cấp ủy và Hội LHPN Thành phố về Báo cáo chính trị; Đề án nhân sự (gồm nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch) trước khi tiến hành Đại hội.

– Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ về Đại hội phụ nữ các cấp, động viên hội viên, phụ nữ hăng hái thi đua, phát huy tài năng, trí tuệ xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

– Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội phụ nữ khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội; Báo cáo kết quả Đại hội với Ban Thường vụ Hội LHPN cấp trên trực tiếp chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt; Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành và kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

 

 1. 3. Đại hội đại biểu phụ nữ trong lực lượng Công an và Quân đội

Căn cứ quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), các đơn vị tổ chức Đại hội phù hợp với đặc thù của ngành.

 

 1. 4. Đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động là đoàn viên Công đoàn

 

Tổ chức Hội nghị nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động tiêu biểu là đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và hướng dẫn về nghiệp vụ của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội/Ban Thường vụ Hội LHPN từng cấp đảm bảo sự tham gia đầy đủ, chất lượng, đúng vai trò của lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ.

 

 1. Đối với các tổ chức thành viên (Hội Nữ trí thức Hà Nội, Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố)

 

– Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu có);

– Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố theo phân bổ của Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội về triệu tập Đại hội.

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã, Hội Phụ nữ Công an, Quân đội, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Thành phố báo cáo cấp ủy về chủ trương Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, chất lượng và tiến độ đề ra.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội của địa phương, đơn vị về Hội LHPN Hà Nội (qua Ban Tổ chức Kiểm tra, email btc_hlhpntp@hanoi.gov.vn).

 

                            

Nơi nhận:

– ĐCT, Ban TC TW Hội LHPN Việt Nam;

– Thường trực Thành ủy;

– Ban Tổ chức, Ban Dân vận TU;                   

– Ủy viên TV, UVBCH, các Ban Thành Hội;

– Hội LHPN Q/H/TX và các đơn vị trực thuộc;                 

– Ban nữ công LĐLĐ Thành phố;                   

–    Lưu VT, TCKT    

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Kim Anh