Chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ … Xem tiếp

  Ngày 16-4, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ những công việc sẽ tiến hành sau Hội nghị hiệp … Xem tiếp

  Câu 1: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào và độ tuổi theo quy định cụ thể nào?   Trả … Xem tiếp

Menu Title