Chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ  QUẬN, HUYỆN, THỊ XàNHIỆM KỲ 2021 – 2026  Thời gian Đại hội: tối đa 1,5 ngày   ĐẠI HỘI PHIÊN TRÙ BỊ Chào cờ Ổn định tổ … Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Thời gian: tối đa 01 ngày   Phiên trù bị – Ổn định tổ chức. – Tuyên bố lý … Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THƯỜNG VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số    77  /KH-BTV Hà Nội, ngày     … Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI BAN THƯỜNG VỤ   Số:   71/KH-BTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, … Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI BAN THƯỜNG VỤ   Số:  64/KH – BTV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà … Xem tiếp

Menu Title