Công văn số 188/BTV – BHTPNPTKT: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản (02:06 10/06/2021)