Kế hoạch 33: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NGhị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII (05:04 15/04/2021)