Kế hoạch 64/KH-BTV: Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” (04:07 27/07/2021)