Kế hoạch 71: Đại hội đại biểu Phụ nữ quận, huyện tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026 (10:01 23/01/2021)HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG VỤ

 

Số:   71/KH-BTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỂM

Đại hội đại biểu Phụ nữ quận, huyện tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-BTV ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ quận, huyện như sau:

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

– Đại hội điểm được tiến hành trước một bước nhằm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội trên diện rộng.

– Đại hội quận, huyện điểm được tổ chức đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, các nội dung Đại hội và tiến độ đề ra.

 

  1. ĐƠN VỊ LÀM ĐIỂM

Các đơn vị làm điểm được lựa chọn 01 đại diện cho khối quận, 01 đại diện cho khối huyện, cụ thể như sau:

  1. Khối quận: Hội LHPN quận Tây Hồ
  2. Khối huyện: Hội LHPN huyện Đông Anh.

 

III. NỘI DUNG CHỈ ĐẠO ĐIỂM

  1. Công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội bao gồm:

– Chuẩn bị nội dung Đại hội (các văn bản phục vụ Đại hội): Báo cáo Đại hội, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên, các ý kiến tham luận tại Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, kịch bản điều hành, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội….

– Chuẩn bị nhân sự Đại hội theo đúng quy trình hướng dẫn.

– Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên.

– Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

– Công tác hậu cần phục vụ Đại hội.

– Hoàn thiện hồ sơ trình Hội LHPN cấp trên công nhận kết quả bầu cử của Đại hội.

  1. Công tác tổ chức điều hành tại Đại hội:

– Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

– Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên.

– Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026.

– Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

  1. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM

Đại hội phụ nữ 2 quận, huyện làm điểm: tháng 4/2021

– Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội duyệt báo cáo và đề án nhân sự của 2 đơn   vị làm điểm trước 02/4/2021

– Sau Đại hội của 2 quận, huyện điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức rút kinh nghiệm trước 02/5/2021

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Phân công trách nhiệm

1.1. Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội

– Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm gồm các đồng chí Thường trực, Thường vụ và cán bộ các ban thuộc Hội LHPN Hà Nội; hỗ trợ một phần nguồn lực cho đơn vị Đại hội điểm.

Tổ công tác được phân công chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo điểm Đại hội của các đơn vị.

– Phân công Ban Tổ chức – Kiểm tra là đầu mối, tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội trong công tác chỉ đạo Đại hội tại các đơn vị làm điểm.

– Các Ban phụ trách địa bàn có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội điểm.

– Báo Phụ nữ Thủ đô thực hiện việc tuyên truyền, thông tin kịp thời về Đại hội điểm của các đơn vị trên Báo Phụ nữ Thủ đô, Website, Fanpage của Hội…

– Các ban, đơn vị trực thuộc Thành Hội thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Ban Thường vụ Thành Hội.

1.2. Đối với Hội LHPN các quận huyện được chọn chỉ đạo điểm

– Báo cáo với Ban Thường vụ các quận, huyện uỷ về kế hoạch chỉ đạo điểm của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố; tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền tổ chức thành công Đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

– Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, phát huy vai trò của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

– Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Thường trực, Thường vụ,  cán bộ chuyên trách tập trung tổ chức thành công Đại hội cơ sở, nắm bắt tình hình tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

– Báo cáo công tác chuẩn bị, tiến độ Đại hội cơ sở điểm về Hội LHPN Hà Nội qua tổ công tác chỉ đạo Đại hội và Ban Tổ chức cán bộ.

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN quận Tây Hồ, huyện Đông Anh, các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, các Ban Thành hội căn cứ kế hoạch thực hiện.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vấn đề khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo với Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội để kịp thời giải quyết./.

 

 

 

Nơi nhận:

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam;

– BTC, VP TW Hội LHPN VN;

– Ban TC, Ban Dân vận Thành ủy HN;

– TT, TV, các Ban Thành hội;             

– Thành viên các Tổ công tác chỉ đạo ĐH;

– Hội LHPN các Q,H,TX và đơn vị trực thuộc;

– Lưu VT, TCKT                                                                                 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Kim Anh