Kế hoạch 77: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (10:01 23/01/2021)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số    77  /KH-BTV

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố

Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Hướng dẫn số 49/HD-ĐCT, ngày 01/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; Kế hoạch số 64/KH-BTV, ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựngkế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các cấp Hội phụ nữ thành phố Hà Nội như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức Hội; những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ.

– Khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô về vị trí, vai trò của tổ chức Hội, động viên hội viên, phụ nữ và các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợiNghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

– Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với việc tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ và nhân dân Thủ đô.

 1. Yêu cầu

– Công tác tuyên truyền về Đại hội phụ nữ các cấp được tổ chức trước, trong và sau đại hội, đảm bảo cả bề rộng và chiều sâu, tạo được sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với đại hội.

– Phát huy tốt vai trò của các phương tiện truyền thông của Hội, đồng thời chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan tại cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng; chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội.

– Sử dụng đồng bộ, hiệu quả bộ nhận diện, các sản phẩm truyền thông của Hội trên tất cả các kênh và phương tiện truyền thông.

– Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, sâu rộng, kịp thời và sáng tạo, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hóa; phát huy tính chủ động của đơn vị trong việc xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

 1. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
 2. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ; đặc biệt là Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15/10/2007 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tácquy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ thành phố Hà Nội”;Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…
 3. Sự trưởng thành và đóng góp nổi bật của phong trào phụ nữ và các cấp Hội qua các kỳ đại hội, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hà Nội, phụ nữ Việt Nam.
 4. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Tập trung làm rõ định hướng đổi mới và đột phá trong nhiệm kỳ theo tinh thần Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Thông tri số 19-TT/TU ngày 08/10/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; các văn bản của cấp ủy đảng địa phương, đơn vị về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
 5. Những nội dung cơ bản và ý kiến đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo văn kiện đại hội phụ nữ các cấp vàĐại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi; Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ.
 6. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, công trình, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hoạt động hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và các cuộc vận động lớn gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và địa phương, đơn vị.
 7. Tuyên truyền diễn biến và kết quả của Đại hội Phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; chú trọng tuyên truyền về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội; về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, số lượng ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền về các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu và các quyết định của Đại hội; các bài phát biểu của lãnh đạo cấp trên; kết quả bầu cử; nghị quyết của Đại hội.Sau Đại hội triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Các hoạt động tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII bắt đầu từ quý 1/2021 đến hết quý 1/2027, tập trung vào các đợt tuyên truyền chính như sau:

 1. Đợt 1: Tuyên truyền Đại hội phụ nữ cấp cơ sở từ đầu năm 2021 đến thời điểm hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở (tháng 6/2021)

Đợt tuyên truyền này gắn với các hoạt đông tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 1. Đợt 2: Tuyên truyền Đại hội phụ nữ cấp huyện và Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI. Thời gian từ tháng 6/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (hết tháng 10/2020).

Đợt tuyên truyền này gắn với tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

 1. Đợt 3: Tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Thời gian từ tháng 11/2021 đến quý 1/2022.

Đợt tuyên truyền này gắn với tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội phụ nữ 3 cấp; Các phong trào thi đua và hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

 1. Phát động phong trào thi đua/đợt thi đua đặc biệt, các mô hình, công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội và các sự kiện chính trị năm 2021. Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 2. 2. Tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ hiến kế xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” trên các phương tiện truyền thông của Hội (báo Phụ nữ Thủ đô, trang thông tin điện tử, fanpage, zalo của các cấp Hội …) nhằm phát huy trí tuệ của các tầng lớp phụ nữđóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp.
 3. Tổ chức Hành trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”hướng tới Đại hội Đại biểuPhụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIIItrong các cấp Hội gồm các hoạt động chính: về nguồn, giao lưu/tri ân những phụ nữ có công với cách mạng, có đóng góp tiêu biểu cho tổ chức Hội; tổ chức triển lãm hình ảnh, diễn đàn, tọa đàm, chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, tôn vinh, biểu dương phụ nữ trên các lĩnh vực.

Tổ chức Bình chọn ảnh “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” trên mạng xã hội (facebook, zalo của Hội …) ghi lại các hình ảnh các hoạt động có ý nghĩa của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ, qua đó tuyên truyền, chia sẻ thông điệp niềm tự hào về tổ chức Hội, về phụ nữ Việt Nam trong hành trình đóng góp cho sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

 1. Chủ động điều chỉnh, thiết kế một số sản phẩm truyền thông trên nền tảng số từ bộ nhận diện chuẩn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam(banner trên trang thông tin điện tử, khung ảnh đại diện trên facebook, bìa facebook, banner…); trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng quà, các sản phẩm truyền thông phù hợp thực tế địa phương, đơn vị để chỉ đạo sử dụng trong quá trình tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp từ cơ sở đến cấp thành phố (bảo đảm sử dụng logo chuẩn, tông màu trên logo Hội và có các yếu tố đặc thù của địa phương, đơn vị).

Vận động hội viên, phụ nữ sử dụng khung ảnh đại diện chào mừng Đại hội, chia sẻ các tin, bài, hình ảnh hoạt động Hội và thông tin về Đại hội phụ nữ các cấp trên các trang cá nhân trên mạng xã hội.

 1. Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các phóng sựtuyên truyềnphát sóng trước và trong thời gian diễn ra đại hội phụ nữ các cấp; phát hành các số báo, tin bài phản ánh đậm nét về đại hội;

Trang fanpage của các cấp Hội kết nối và phát trực tiếp một số hoạt động về Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; phiên Khai mạc Đại hội và Phiên Bế mạc Đại hộiđại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 1. Xây dựng tài liệu tuyên truyền và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sinh hoạt hội viên về đại hội phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Xây dựng đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội, phát hành ngay sauĐại hội phụ nữ từng cấp để phát hành trong hệ thống Hội và cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về đại hội. 

 1. 7. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội phụ nữ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại các trục đường chính, trụ sở của cơ quan chuyên trách các cấp Hội trước và trong thời gian diễn ra Đại hội.
 2. Tổ chức triển lãm hình ảnh, trưng bày các mô hình, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ, của Hội tại địa điểm tổ chức Đại hội.
 3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ – thể dục thể thao, tổng vệ sinh môi trường, nghiệm thu các công trình, phần việc … chào mừngĐại hội phụ nữ các cấp; Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công đại hội phù hợp tình hình thực tế (mít tinh, văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm …).
 4. LOLO VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 5. Logo nhận diện

Sử dụng thống nhất Logo chuẩn và bộ nhận diện do Trung ương Hội LHPN Việt Nam đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội; khuyến khích các cấp Hội xây dựng thêm các thông điệp truyền thông và hình ảnh truyền thông phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị.

 1. Nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền

Các cấp Hộilựa chọn sử dụng và địa phương hóa cho phù hợp trong công tác tuyên truyền của đơn vị:

– Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

– Phụ nữ Việt Nam giữ trọn niềm tin theo Đảng.

– Phụ nữ Thủ đô tích cực triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phụ nữ Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phụ nữ Thủ đô thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phụ nữ Thủ đô tích cực học lập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

– Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVInhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

– Phụ nữ Thủ đô Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch.

– Phụ nữ Hà Nội chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

– Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam.

– Tự hào Phụ nữ Việt Nam.

– Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

– Hành động vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

– Tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

– Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đoàn kết, Nhân văn,Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển.

– Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Hội LHPN Hà Nội

1.1. Xây dựng, triển khaikế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội phụ nữ các cấp tới Hội phụ nữ các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố.

1.2. Phát động phong trào thi đua chào mừngĐại hội Phụ nữ các cấp tiến tới tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1.3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông,Sở Văn hóa và Thể thao, các ban, ngành có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về đại hội phụ nữ các cấp; đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể và hệ thống báo chí của thành phố.

1.4. Xây dựng tài liệu tuyên truyền và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sinh hoạt hội viên về Đại hội phụ nữ các cấp tiến tớiĐại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Xây dựng đề cương tuyên truyền kết quả Đại hộiĐại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI,phát hành ngay sau Đại hội để tổ chức sinh hoạt hội viên, phát hành trong hệ thống Hội và cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng. 

1.5. Xây dựng và thực hiện các tuyến tin bài, trailer, infographic,video clip tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Hội LHPN thành phố (Báo Phụ nữ Thủ đô, website và fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội);  

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội; gương điển hình người tốt – việc tốt là phụ nữ Thủ đô trên các lĩnh vực.

1.6. Xây dựng phóng sự về phong trào phụ nữ và hoạt động các cấp Hội phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

1.7. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm truyền thông về Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI bao gồm: Tập san Đại hội, sách Những bông hoa đẹp, các mô hình hay của các cấp Hội phụ nữ Thủ đô giai đoạn 2016 – 2021; Số báo Phụ nữ Thủ đô đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. 

1.8. Khai thác nguồn lực tuyên truyền trực quan về Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI trên các tuyến phố chính, xung quanh địa điểmtổ chức Đại hội.

1.9. Triển lãm hình ảnh về phong trào phụ nữ và hoạt động các cấp Hội phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021; trưng bày các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô tại địa điểm tổ chức Đại hội phụ nữ thành phố.

1.10. Tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố giới thiệu về Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI.

1.11. Phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp (hoặc livetream) về phiên khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Tổ chức chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

1.12. Tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ  XVI.

1.13. Tổ chức các hoạt động chào mừng và phục vụ Đại hội phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phân công của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

1.14. Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội giao Ban Tuyên giáo Thành Hội chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị tham mưu thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích yêu cầu, tiến độ và chất lượng.

 

 

 1. Hội LHPN quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở kế hoạch của Hội LHPN thành phố; Hội LHPN các quận/huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy cùng cấp và tổ chức các hoạt động tuyên truyềnĐại hội phụ nữ các cấp phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Thông tin kịp thời về các hoạt động tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp của địa phương, đơn vị về Hội LHPN Hà Nội (qua Ban Tuyên giáo Thành Hội); Phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị Thành hội trong triển khai thực hiệnkế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội LHPNthành phốHà Nội đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– ĐCT Trung ương Hội LHPN VN;

– Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam;

– Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;

– Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội;

– Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội;

– Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội;

– Ban Nữ công LĐLĐ TP Hà Nội;

– Thường trực, Thường vụ Hội LHPN Hà Nội;

– Các ban, đơn vị trực thuộc Hội LHPN HN;

– Hội LHPN các Q, H, T và đơn vị trực thuộc;

– Hội Nữ trí thức Hà Nội;

– Hiệp hội nữ DN nhỏ và vừa Hà Nội;

– Lưu VT, TG.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Kim Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

 

 

HƯỚNG DẪN TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

 1. Bên ngoài địa điểm tổ chức Đại hội

Bố trí cờ, pano, áp phích, băng rôn… tại khu trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điểm tổ chức Đại hội

 1. Bên ngoài Hội trường

– Bố trí băng rôn chào mừng đại biểu về dự Đại hội; các banner khẩu hiệu hành động (nội dung lựa chọn phù hợp).

– Bên ngoài Hội trường có thể triển lãm hình ảnh về các hoạt động nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua; trưng bày các mô hình, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ và tổ chức Hội (nếu có điều kiện).

 1. Bên trong Hội trường: Bố trí bố cục sân khấu từ dưới nhìn lên lễ đài

3.1. Cờ, ảnh lãnh tụ

– Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ở bên trái, Quốc kỳ ở bên phải

– Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chếch phía trước bên phải cột cờ.

3.2. Bố trí bên trái và bên phải cánh gà sân khấu 02 tấm pano mang nội dung khẩu hiệu hành động hoặc chủ đề của Đại hội (nếu có)

3.3. Chính giữa sân khấu bố trí bàn Đoàn Chủ tịch, bên trái sân khấu bố trí bàn Thư ký Đại hội

3.4. Trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi (nếu có điều kiện)

3.5. Maket phông chính:

 

 

Lô gô Hội

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HUYỆN/XÃ …………….

LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Huyện/xã, ngày……. tháng……. năm 2021

 

 

3.6. Khẩu hiệu bên trong hội trường

– Lựa chọn các khẩu hiệu hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện các phong trào thi đua của tổ chức Hội.