Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021): Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng (08:10 10/10/2021)

 

Là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, trong suốt 64 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ (1911-1990) đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Trong bất kỳ lĩnh vực công tác nào, đồng chí Lê Ðức Thọ luôn thể hiện phẩm chất cao đẹp của một người đảng viên cộng sản kiên cường, người cán bộ tài năng, suốt đời hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976). Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976). Ảnh: TTXVN

Người đảng viên cộng sản kiên cường

 

Đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10-10-1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Đồng chí hoạt động cách mạng từ năm 1926, vào Đông Dương Cộng sản Đảng tháng 10-1929.

 

Thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng, trong bất kỳ lĩnh vực công tác nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết là trong lĩnh vực công tác tổ chức, xây dựng Đảng, bởi đây là sự nghiệp gắn bó hầu như cả cuộc đời của đồng chí.

 

Từ những ngày bị bắt, hoạt động trong nhà tù đế quốc, thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong thời kỳ tham gia chỉ đạo kháng chiến ở miền Nam, đến khi tham gia Bộ Chính trị, đồng chí Lê Đức Thọ luôn được Đảng tín nhiệm giao phụ trách công tác tổ chức – với cương vị cao nhất là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, đồng chí là người trực tiếp tham gia cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta.

 

Trên cương vị Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và sau đó làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (1949-1954), đồng chí có công lớn trong xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ. Nhờ đó, các hoạt động chỉ đạo của Đảng có sự thống nhất, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ phát triển, giành được những chiến thắng vẻ vang, được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu “Nam Bộ thành đồng”.

 

Sau Hội nghị Giơnevơ năm 1954, đồng chí Lê Đức Thọ được điều ra miền Bắc công tác và được bổ sung vào Bộ Chính trị (cuối năm 1955). Năm 1956, đồng chí được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương và giữ chức vụ này qua hai nhiệm kỳ Đại hội III, IV của Đảng. Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí luôn nhắc nhở và yêu cầu cán bộ làm công tác tổ chức phải đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu từng cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý, hiểu rõ trình độ, năng lực, phẩm chất để tham mưu cho lãnh đạo cất nhắc, điều động cán bộ cho đúng người, đúng việc.

 

Trên mặt trận đấu tranh ngoại giao thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí được Bác Hồ và Bộ Chính trị tín nhiệm, cử làm Cố vấn đặc biệt của phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, trực tiếp đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Với bản lĩnh, tài trí của một nhà chính trị giàu kinh nghiệm, đồng chí đã thực hiện phương châm kiên trì đấu tranh, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng. Đồng chí là người góp phần to lớn vào việc buộc Hoa Kỳ phải ký kết Hiệp định Paris năm 1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

 

Còn trên cương vị đại diện của Bộ Chính trị chỉ đạo cuộc Tổng tấn công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và tham gia chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng chí đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước thực hiện trọn vẹn mong ước của Bác Hồ là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lê Đức Thọ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, từ ngày 5 đến 10-9-1960. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Đức Thọ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, từ ngày 5 đến 10-9-1960. Ảnh: TTXVN

 

Theo báo Hà Nội mới